Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *33 )

ETAN.

Idame! martel my niet, terwyl gy my zaligt. Gy zyt dt Kloekmoedigheid en Grootheid zelf.

IDAME.

Gy, Vorften! die met het heilzaame Oogmerk, onder de Schaduuw van deezen troon gekomen waart, om Europa van de Koninglyke Magt te ontheffen, en een geheel nieuw bewind

in te voeren, ik wist dat gy in dat heilzaame oogmerk mis-

fen, en gy er de jammerlyke Slagtöffers van worden zoud, daarom aanvaardde ik den taak, dien ik heden onder uwe oogen volbragt heb. Ik deed dit alles uit zugt voor het algemeen

belang.

van den -troon treedende en Schepter en Kroon er opleggende.

Deeze troon is leedig! ' Vernietigt hem!

DECIMUS.

Verwonderlyke Vrouw.' Gy verdiende den troon te behouden. Europa zal u danken! de gantfche Waereld zal u zegenen! IDAME.

Volvoer nu ook het Plan , grootmoedige Vorften! dat gy tot heil van dit Waerelddeel ontworpen hebt. Gy hebt geen tegenftand meer tedugten! De beste Vrienden van Chosmadroes: —. op de RAADSHEEREN en EDELEN wyzende. Noemen hem een Tyran en eerbiedigen den Sterkfteni Gy begrypt dat het Bloodaarts zyn.

DECIMUS. Wy zullen uw grootmoedig fpoor tragten te volgen.

IDAME. Etan! daar is myne hand!

ETAN.

Idame; Gy verftomt my; Myn geluk klimt ten top.

DECIMUS. Europa; Uwe Verlosfing was voor een Vrouw bewaard.' Uvf Geluk en Vryheid zullen beftendig weezen.

E I N D E.

Geschenk - 81 • *1 9

Sluiten