Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S20 THEOPHRON's GOEDE RAAD

ook nog zo bekwaam , en nog zo rvk van zielvermogens ! Want hoe ras zoudt gy 't beleeven, dat hy elke aanhoudende infpanning te lastig, uwe gemeenfehappelyke beroepsbeezigheden als te eenvoudig, te eentoonig, als te weinig voedfel voor geest en hart opleeverende, zou aanmerken, en dat hy óf zyn aandeel in den arbeid op eene geweetenlooze wyze zou verwaarloozen, óf den band, welke u verbindt, fpoedig en geweldig wederom verfcheuren! By vlaagen, by rukken, kan dcaandoenlykemisfchien zo goed, als iemand, misfehien nog beter werkzaam weezen; maar misfehien kan hy dan ook fchielyk de handen weder laaten neervallen, ftil ftaan , ter zyde uitfpringen, en uw gemeenfcharpelyk werk meer verbrodden, dan bevorderen. En de meeste beezigheden van het werkzaam leven zyn een weg, waarop wy tot gezelfchap noodig hebben, iemand, die geen luchtfprongen maakt, maar hand aan hand, en ftap voor ftap, gerust en bedaard weet te Wandelen. — Doch genoeg hiervan!

Sluiten