is toegevoegd aan uw favorieten.

Theophron, of De ervaaren raadgeever voor de onbedreeven jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roO TflEOPHRON's GOEDE RAAD'

onverfchrokken vrypostigheid had, gepaard met eene waare bescheidenheid, zodanig dat men u nooit laf, maar ook nooit voor» baarig zien mogt. Bedeesde en ongefchikte menfehen, die niet gewoon zyn geweest, om goed gezelfchap by zich te hebben, zyn of op eene belagchelyke wyze befchroomd, of op eene laffe wyze onbefchaamd. Ik heb menfehen gezien, die uit enkele fchaamte, fchaamteloos wierden, dewyl zy eene verflandige vrypostigheid bctoonen , en iets van zich zeiven af.iwingen wilden, 't welk zy voor eene betaamelyke vryheid zon.'er verleegenheid hielden. Een befchroomd, bedeesd man zinkt in een goed gezelfchap , vooral in het ge< zelfchap van voomaame lieden, geheellyk weg tot niets; hy weet niet meer, wat hy zesrt of doet, en het is een belagchelyk gezicht, ziel en ligchaam in zulk eene onrust en verwarring te zien Tegen beide misdagen moet gy u beveiligen, en trachten, om bewustheid van u-zelven, kalmte en vastigheid te behouden Spreek met den Koning even Zo onbedeesd, hoewel met meerder eerbied, dan wanneer gy met

uws