is toegevoegd aan uw favorieten.

Theophron, of De ervaaren raadgeever voor de onbedreeven jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

120 theophron's goede raad

niet, opdat gy zoudt kunnen dansfen ; maar het gefehiedde eeniglyk, om aan uwe wezenstrekken en houding die bevalligheid weder te geeven, welke zy zouden gehad hebben, indien de Natuur zich in dezelve had kunnen ontwikkelen, en zy niet door kwaade voorbeelden en door ongefchikte naarbootfing van andere jonge lieden waren verminkt geworden.

De Natuur kan ontzwagteld en befchaafd worden zowel naar het ligchaam, als naar de ziel, maar zy kan niet door de konst vernield worden; en alle poogingen van dien aart zyn dwaas, en.dienen alleenlyk daartoe, .om een ruime Hof tot lagchen opteleveren. Uwe ziel en uw ligchaam moeten volkomen vry zyn van dwang, zo zy eenen bevalligen indruk zullen maaken; maar elke gemaaktheid is zulk een geweldige dwang, dat niemand daarby met gefchiktheid handelen, of op eene aan°enaame wyze een gezelfchap onderhouden kan. Kunt gy wel gelooven , dat uwe beweegingen meer ligtheid en bevalligheid zouden hebben, wanneer gy het kleed van een anderen droeg, die veel dunner en

groo-