Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Of WERELDKÜNB&

graad dier kracht, door de middellyn (Diagonaal) bepaalen , gevolglyk is dc kracht der aantrekking in d-b tot b, maar de daartecgenwerkende kracht is — a tot Ir tot c, en dus een halve middellyn Herken Men denke deeze zaak tot op den grond door, dan zal er geen twyffel overblyven, terwyi men door deeze verklaaring alle verfefaynfelen der zwaarte in de lucht en in de luchtledige ruimte , zeer ligt' kan ontwikkelen.

Men moet ook by dit alles zig wel voordellen , dat de vloeibaare ftoffe (MaterieJ uit onbedenklyke kleine kogeltjcns beftaat', doch dat de hoekachtige ftofdeeltjens doör' het aantrekken gedurig grooter worden; maar hoe kleiner deeze kogeltjens der vloeibaare ftoffe (.Materie) zyn, in des to grooter getal raaken zy een boekachtig, lichaam aan. Dus zyn er, des te meer punten van aanraaking, des te fterker is de? aantrekking, en eindelyk ook des te melkt, dewyl de fyne kogeltjens Ikkcr daa de grooten wegwj ken.

§■ 23-

Dus oiuftwt er dcrhalvcn uit de kracht: J3- 6 dcs>

Sluiten