Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pij den Drukker deezes zijn meede gedrukt en te bekoomen:

Antwoord van eenen Rechtsgeleerden aan zijnen Vriend, mee voorgeltelde vereffening van de gefchillen nopens de Leer van het Zedelijk gevoel, gr. 8vo. . . ƒ o - 8 - o

Boddaert, kort begrip van het zamenfiel der Natuur van den Hr. LiNNiEus, mee zeer veel soorten vermeerdert, gr. 8vo 2 Hukken. ƒ 2 - 10 - o

Bondam (P.)> Verzameling van onuitgegeevene ftukken tot Opheldering der Vaderlandfche Hiftorie 5 deelen in gr. 8vo.

f9 - 4 - o

Befchrij ving van hetbegin, opkomst en aanwas der ftad Doesburg door den Hr. a. huygen, uitgegeven en met een, Voorrede vermeerderd door Mr. C. Walraven Vonck. 410. f 1 - o - o

Brieve van een S . . . Heer aan een Vriend in Zee'and, ter beantwoordinge van eenige opgegeven vraagen. 410 /o-8-o

— tot Antwoord van een Heer uit Groningen aan een zijner Vrienden in Zeeland, op de Vragen, wat eigentlijk een Patriot is? 410. . . . . /o - 8 - a

Brieswisfeling over de Leer van het zedelijk Gevoel uitgege» ven met een Voorberigt en Aanmerkingen vermeerdert; door j. petscii. gr. 8vo. . . . ƒ o - 15 - o

Buvs (E.) Nieuw en Volkomen konst Woordenboek der Engelfche en Nederduitfche Taaien, bevattende een genoegzaame Verklaaring van alle woorden die uit alle andere Vreemde Taaien ontleent zijn. 2 deelen in gr. 410 . ƒ 5 - 5 - o

Brieven over de Vrijheid en het geluk des Volks onder een goede Regeering, in het Engelsen uitgegeeven op den naam van cato en na den Vijfden Druk in het Nederduitsch Vertaald, 3 deelen gr. 8vo. . . . ƒ 5 - 5 - o

Cato of Zamenfpraken over de Vrijheid, en burgerlijke Deugden, uit het transen Vertaald, waar bijgevoegd is Julii MeIcfigonl ad Libertatem Carmen, 8vo. . fo - 11 - o

Sluiten