Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RAPPORT WEGENS BREST. 23

Scheepen eenigzins re remedieeren; voorts in het verkeerd begrip, dat men zich van den waaren zin van hun Hoog Mog. Refolutien , (althans zo als dit door zommigen is opgegeeven) heeft gevormd; in de fuppofitie der meeste Officieren, dat de Scheepen, offchoon geenerlci ordres hiertoe aanleiding gaven , tegen het najaar zouden worden opgelegd, conform welk denkbeeld de meeste inrichtingen dan ook vry arbitrair gemaakt waren; en eindelyk in de finguliere en alleszins bedenkelyke wyze, op welke men zich de beoordeeling van hun Hoog Mog. volftrekte, en geenerhande willekeurige uitzonderingen permitteerende, ordres, veroorloofd heeft.

„Eu laatjïclyk ten vyfden:dat alles te famen genomen de betoonde gevoeligheid der refpeétive Bondgenooten, over dit eclatant geval, ten hoogden moet billyken; zo wel als hoogst derzelver gedeclareerd verlangen , ten einde daaromtrent eene gepaste voorziening gedaan zoude wor-

„ Dan dat, wat die voorzieninge zelve betreft, die in deeze gedeldheid van zaaken nu het convenabelde zoude kunnen worden gereekend; zy Heeren Gecommitteerden zich by hun Hoog Mog. van den 23 December 1783 niet geroepen of gequalificeerd gevonden hebbende, om dien aangaande onderzoek te doen of een Advis te Suppeditecren; derhalvcn de bepaaling daarvan, als niet onduidelyk by die Refolutie voor hun Hoog Mog. zeiven gcrelervecrd zynde, aan Hoogst dezelven eerbiedig zouden overlaaten, in 't vertrouwen dat de gefuppedit'eerde ouvertures materie genoeg aan de hand zouden geeven, om in deeze eene gepaste, en naar 't gewigt der zaake geevenredigde, bepaaling te maaken."

By het dot van dit Rapport hebben Heeren Gecommitteerden nog gevoegd de opgave van eenige het werk der Marine meer in 't generaal betreffende omdandigheden, welke, daar zy aan 't befogne waren voorgekomen uit haar aart altoos aanleiding te kunnen geeven zo tot eene reëele, als tot eene voorgewende, ongereedheid derScheepen, mitsdien begrepen waren, in zo verre en m dien zin ook onder de medewerkende redenen, waarom de Expeditie naar" Brest *niet uitgevoerd is, geteld te kunnen worden.

Onder de verfcheidene redenen, welke Heeren Gecommitteerden met zeer veel grond als zodanig in overweeging geeven, brengen zy ook by het denkbeeld, het welft B 4 Ult

Sluiten