Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATIONAALE BRIEVEN.

3*

zien en betreuren, en dus reeds lange gewenscht hadden dat men de gel'chillen op eene andere wyze behandelde, en de wanbegrippen zogt weg te neemen, zonder de driften op te wekken en de gemoederen meer te ontrusten. Zy zyn gewisfeld tusfehen twee Vrienden, die wel op eene verfchillende wyze ten opzichte van den tegenwoordigen ftaat, van ons Land denken, echter zonder eenige andere inzichten , dan om zo veel mogelyk de waarheid en zodanige middelen uit te vinden, welke tot bevrediging en herftelling van ons gemeenebest zouden kunnen ftrekken, elkander onderhouden; en zy kunnen tot een voorbeeld ftrekken, hoe zulks zeer wel op eene gematigde wyze kan gefenieden, zonder dat door de band van vriendfehap, veel min van bloedvervvantfchap, geheel zou behoeven gebroken te worden.

De onderwerpen der brieven, in dit eerfte Stukje vervat, betreffen zo wel de mishandelingen en oorlog, ons door de Engelfchen aangedaan, als onze gefchillen met den Keizer. Doch daar de Èngelfcbe Oorlog reeds lange geëindigd is, en onze gel'chillen met den Keizer thans vereffend zyn, fchynen deeze Brieven wat ontydig te komen, te meer daar zy geene nieuwe aanmerkingen behelzen, die eenig meerder licht over deeze zaaken verfpreiden, dan voorheen reeds meermaalen gefchied is, ten zy dezelve, gelyk ons uit hei geheel ook toefchyut, flegts dienen om de oorzaak onzer gefchillen uit den grond op te haaien, en dus al het ware ïot eene inleiding te verftrekken voor interesfanter Stukten die nog volgen moeten. Voor het overige zyn deeze Brieven in een deftigen en behaaglyken ftyl opgclteid, en laaten zich met vermaak leezen.

jDe vrye Nederlander, verdeedigende de eer eener onafhangkelykc Republiek en de vryheid in den Burgerftaat, en hunner belangelooze Voorftanderi tegen alle wetlefooze heerschzucht. Eerfte Stuk. Te Amfterdam, by J. Weppelman , 1785. Behaiven het Voorwerk, 374 bladz. ia gr. oStavo.

De bedoeling van den Schryvcr, of Schryvers, van dit Werk, dat onder de periodieke Werken van deezen tyd behoort, is, volgens hunne betuiging, om de Vryheid in haaren waaren aart re vertoonen, — de gebreken niet in den eenen te verheffen, terwyl men ze in den anderen

doemt

Sluiten