is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 gedenkschriften van den marquis de pombal. enz.

nedering en val, zo als zy ons in dit vierde deel breedvoeriger worden opgegeeven. Wy kunnen echter niet ontveinzen, dat, fchoon wy , over het geheel genomen, de geloofwaardigheid deezer gedenkfchriften juist niet in twyfFel trekken, wy echter meer en meer bevestigd worden in het vermoeden , dat reeds by het leezen van het voorige deel eeniger maate by ons * ontftaan was, of niet we! de Schryver uit een al te groote zucht voor de geestelyken, in 't byzonder voor de Jefuiten, den Marquis de Pombal met een al te partydig oog befchouwd en beoordeeld heeft, daar het bekend is, dat deeze Staatsminister de vernietiging van de orde der Jefuiten, niet alleen het eerst ondernomen, maar zelfs meteenen onbezweeken yverenonbuigzaame ftandvastigheid volvoerd heeft. Zonder ons te laaten voorinneemen door de buitenfpoorige loffpraaken, die zommigen aan den Marquis de Pombal verfpild hebben, of bezield te zyn met eenige haat tegen de Jefuiten; komt het ons uit het gantfche beloop der gebeurtenisfen voor, dat de Marquis de Pombal een verlicht en werkzaam Staatsminister van uitmuntende bekwaamheden geweest is, die verre verheven was boven de bekrompen en bygelovige begrippen van zyne landgenooten, doch die tevens, alles aan zyne grootheid opofferende, de wetten van menfehelykheid en rechtvaardigheid dikwils verkrachtte ten opzichte van de zulken, die zyne heerschzuchtige oogmerken in den weg ftonden; en zyn geheele ftaatsbeftier ftrekttot een levendig voorbeeld , hoe gevaarlyk zelfs de kundigfte en verlichtfte menfchen voor de Maatfchappy kunnen worden , wanneer zy, met eene onbepaalde magt bekleed, aan niemand dan aan zich zeiven, rekenfehap van hunne daaden waanen verfchuldigd te zyn.

Proeve van Poëtifche Brieven door abraham vereul. Te Gouda, by w. Verblaauw, 1786. in gr. 8vo. 27 bladz.

Varel aan Fredrik (getrokken uit de Ferdinand en Conftantiavan den Hier Feyth);Jean Callas (Calas is de gewoone fpelling van den naam) uit zyne gevangenis aan zyn' Zoon ; Margaretha van Henegouwen aan haar' Zoon ; Melanie aan Morwel (getrokken uit het bekende treurfpel Melanie of de Rampzalige Kloosterdwang) en de Graaf Lamoraal van Egmond aanWillem de Ijle ,zynde Brieven in dit bundeltje vervat. De Auteur bericht ons in zyn Voorbericht, dat hy den ouderdom van zestien jaaren bereikt heeft, en verzoekt het algemeen , by de ontdekking van gebreken, op dezelven te zien. Wy zouden hier op kunnen aanmerken,dat wy niet gelooven.dat iemand hem tot het gemeenmaaken dezer Proeve genoodzaakt heeft, en dat dus het Publiek alleen met zyn kunstwerk , en niet met zyne jaaren, te ftellen heeft; doch wy hebben, dit zyn verzoek in acht neemende, zyne Proeve ver van verwerpelyk gevonden. Op veele plaatzen komen ons fchoone gedachten voor, en het geheeleftukje kentekent eene levendige Verbceldingskragt. Deeze behoorlyk beteugeld , en eene grooterekieschheid in achtgenomen wordende,hebben wy gegronde hoop, dat, in vervolg van tyd , het dichtvermogen van deezen Jongeling tot eerder Vaderlandlche Lotterkundeftrekken zal