Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

m WALVISCMVANGST. 5*5

j deeze langer dan die van hennip, en wel drie

j:;endSendekecnenen?gdeaar en boven worden ^ getaan o ?het den rook van eikenhout Bruin geverfd , om ze minder

ZiChtSLtL,rwïd;n, met Zonnen ondergang, tusfehen twee Buizen, in Zee gewogen, 't welk om derzelver groote: ve tvd en moeite vereiscbt; dezelve zyn, om ze te Kennen en het zinken te verhoeden, alom met tonnetjes bezet en vastgeboei^ en dienen door hunne zwaarte de Kuis tevens voor 8£ Kr het verward van de netten onder■eikanderen wordt ook belet door de Buizen iu dier voegen te fchaaren , dat ieder zyn tuig onverhinderd behoude. Geduurende den nacht, loopt^de Visch in het net, dat voor hem gefpannen i , e n s morgens wf of zes uuren, een uur of twee na Zonnen opgang rrdThe7opïeheaSald, waar mede ryke.yk dewvl bT ieder networp de vangst van dr,\tot zom^s op veertien 'lasten beloopt (*). De dag geeft werk ^, fy™. dee7e vangst wel te behandelen; men verzamelt den Haring, fne ka»X, dat is, men neem't 'er de kieuwen uit, om dat dëeze het fchielvkst door bederf worden aangedaan; meni legt 7lC in tonnen en zout ze. Al het geen beneden de vyHast evangen wordt, wordt op deeze wys tot den hande bereid het cverfchot, dat men Slabbers noemt, wordt ook welgat dog ligte gezouten, en veeltyds in byzondere fcl.u.ten gewor. S en vervoerd. Na de eerfte inzoüurig laat men de Haring, Sn volgeden nacht door, op Het verdek der Bw&w^gJ tweeden morgen wordt dezelve eerst recht gepakt, de tonnen aangevuld en in het ruim gezet. In den beginne wordt een ge SS der vangst in andere kleinere Schepen Jagers genaa id overgezet en verzonden; vervolgens keert de Buis, haare ia-, d n> hebbende, naar land, lost de yragt. en neemt voorraad en andere behoeften in tot de tweede reis, en zo voorts ook tot eene derde reis. '' „ ...

Dewyl de ondervinding geleerd heeft, dat de Hnngop cezS tyden best is, en meest gefchikt om lang bewaard te konnen blyven zonder bederf, is de tyd, op welken men n et Visfchery een begin mag maaken. door wetten bepad. Dus maglmen voor den nacht van St, Jan, ofderrvyf-eft twju tieften luny, geen net in Zee werpen, en hierop wordt wet Iftaauwkeurig gelet, dat Schipper, Stuurman en Matroozen Ifch voTgens den inhoud der byzondere PJacaaten, voor hun véiïrek uit Holland, moeten verbinden, hier in met te zullen

m Ieder last is tw.nir ton, eniger J»*&&ttt*g^& 'ri«Vn, zo dat een last Uari « ongeveer 0*» Hatingen z>n.. En cnue IftUche Haringb'iizèn zvndoog ans f stelten de vyf. en vnnp» «ft dg plasten groot;! deS ze. cour elkander gerekend , ieder tefc ongeveer 20o,ooo Iiniingen kofcliö] laadeu.

Nn 2.

Sluiten