Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

glS A. meiszner leeüeyke verhaalen.

welk een dwaazen ftap ik, door myne bereidwilligheid of liever toegevendheid , gedaan had. De Scboolvoogd liet zich , toen, by tyds vinden; hy verfcheen reeds vroeger dan de eigenaar van het weekblad, die het zelve altoos medebragt; was tegen zyne vrienden en bekenden ten uiterfte beleefd en fpraakzaam; mengde, om thans verftaanbaar te weezen, veel minder Latyn in zyn gefprek dan gewoonlyk , en dankte de Voorzienigheid met luide ftemme, dat hy eindelyk verlost was van die kwaadaartige Cathar , welke hem, laatst, zo ontydighet leezen verhinderd had. - Duidelyk genoeg gaf de "man dus zyne genegenheid , om de Nieuwstyding weder voor te leezen, te kennen. Maar te vergeefs; de Boerenkoppen waren, gelyk ze altoos zyn; het geen zy niet verftaan willen, zal menjiun nimmer doen bemerken, al putte cicero alle zyne welfpreekendheid hy hun uit. Nauwlyks was de Courant aangekomen, of alles ftoof op my aan, met betuiging: het was toch heel anders als ik ze las. De arme Schoolmeester meende van fpyt te berllen; myne ontfchuldigingen maakten hem nog befehaamder dan hy reeds was; want'dezelve bragten niets anders te wege, dan dat men myn lof herhaalde: en, toen ik eindelyk het verzoek inwilligde,"geviel ik, hoe veel moeite ik aanwende om myn leezen minder te doen gevallen, het Gezelfchap egter weder. Eene algemeene bede maakte my tot den beftendigen Voorleezer : zelfs bood men my aan, my vry te houden van myn geheele gelag;'t geen ik, egter, gelyk men ligtlyk denken kan, affloeg."

Hier mede nam, gelyk het verhaal verder meldt, des Schoolmeesters nydigheid bovenmaate toe; en hy bediende zig vervolgens van allerleie middelen om de Dorpelingen afkeerig van Gustaaf Lindau te maakep; met dit gevolg, dat Lindau zig wel dra gedrongen zag weder van den Boerenftand af te zien, en eene andere leevenswyze te verkiezen: nademaal hy, geheel tegen zyne verwagting, ondervonden had , dat ook onder deezen rang van menfchen Nyd, Vvandfchap en Wrok tot zo hoogen trap fteigen , als ze in de weeligfte Hofftad beklimmen kunnen.

Catechismus van 't gezond Vernuft, of Proeve van gewichtige woorden, tn vathaare verklaaringen, met voorbeelden opgehelderd, ter bevordering van volkomene en - verbeterende kennis, door ï-RiEDRtcH ebehr. van rochguw ; uit het Hoogduitsch vertaald. Te Amfterdam by J. Kok Pietersz. 1786. In Svo. 93 bl.

T\it nuttig werkje is eigenlyk ingericht, om de Kinderen zui^ vere begrippen van de betekenisfen der gewichtiglle woorden hunner moedertaal , door middel van vatbaare verklaaringen en voorbeelden , vroegtydig in te boezemen. Tot eene proeve zullen wy mededeelen, 't geen de Schryver

Sluiten