is toegevoegd aan uw favorieten.

Lijkrede op Pieter Nieuwland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

}a L IJ K R E DE OP

en door eenen brief, op last van hun Ed. Achtb* door den Heer Secretaris ruever gefchreven, verzocht dit ampt op zich te neemen. Na veer» tien daagen beraad, narn nieuwland dit beroep aan, dat voor hem te meer ftreelend was , Om dat hij 'er niet na gedaan had; dat gemelde Burgemeeders en Raaden goedgevonden hadden, alvocrens het zelve te begeeven, zich bij twea Hoogleeriiaren(40) te vervoegen, om de bekwaamde Wiskunifenaars te leeren kennen; en dat deeze beiden, zonder onderling iets van elkander te w::eten, zonder in eenige betrekking, hoe ook genaamd, met hun Ed. Achtb. te daan, nie uwland hadden voorgedeld als den eenigden, dia h e n n e r t kon vervangen, en het verlies , dat de Hooge School door deszelfs vrijwillig vertrek leed, door den tijd geheel herdellen. NiéuwLand, terwijl hij onafgebroken het werk voor. de zeelieden voortzettede, dclde zich in daat, om aan deeze nieuwe bedemming te voldoen, en zoude, volgends het befluit van Burgemeefteren en Raaden , op den zeeven en twintigden van Herfstmaand, zijnen post aanvaard hebben met ccnc Óernjke latijnfche redevoering over de voortreffelijke vorderingen die de Sterrekunde in latere, tijden gemaakt heeft, en nog verder doet verwachten, (41) (eene redevoering, die door de blijken van genie en ervarenheid van het behandelde onderwerp, zo wel als door de fchoone gedachten, die men 'er overal in aantreft, uitmunt) zo niet dit • : ' wrst