Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OM VOGELEN TE VANGEN.

15

len ten Noord-Westen van Noord-Scha/and afgelegen, is de wyze van Vogelvangen zo zonderling en hoogstgevaarlyk, dat dezelve hier bovenal plaats verdiene. Noodzaaklykheid en dringende behoefte dryft den Mensch tot verbaazende onderneemingen. De rotzen, waar de voorwerpen huns vangsts huisvesten, zyn dikwyls tweehonderd vademen hoog;-de vangst gefchred van boven en van beneden. In het eerfte geval voorzien zich de Vogelaars

van een touw, tachtig of honderd vademen lang. De Vogelaar maakt het eene einde om zyn middel en tusfchen zyne beenen vast, beveelt zich aan de befcherming des Almagtigen , en wordt door de anderen nedergelaaten, die een Huk houts op den kant van de rots leggen, om het touw voor fchuuring op den harden kant van de rots te bewaaren: daarenboven is een dunner touw aan 't lyf van den nedergelaatenen vastgemaakt, met welke hy de tekens geeft om hooger opgehaald of laager nedergelaaten of van plaats veranderd te worden. De laatfte bewerking gaat van een groot gevaar vergezeld, door het losraaken der Iteenen, die dikwyls op zyn hoofd rollen , en hem ongetwyfeld zouden verpletten, indien hy 'er niet tegen gewapend ware met een dikke muts; doch deeze wordt niet beltand gevonden om hem te befchutten tegen de grooter klipbrokken. De behendigheid der Vogelaars ïs verbaazend. Zy zetten den voet tegen den uitfteekenden kant eener fteilte, en ftooten 'er zich eenige vademen van af; met een bedaard oog verneemen zy de plaatzen waar de Vogels nestelen, en zich verbergen. Dit is zomwyleu in diepe holen. De Vogelaar begeeft 'er zich in, maakt het groote touw van zich los, en vast aan een lteen: op zyn gemak verzamelt hy den buit, hangt dien aan zyn gordel, en gaat, het touw weder aangegord hebbende,op dien hangenden zetel zitten. Zomtyds ftoot hy zich van de rots af, en vangt, met een Vogelnet aan 't einde van een ftok, de oude Vogels die na en van hunne nesten vliegen. Wanneer hy dit gevaarlyk werk volvoerd heeft, geeft hy zynen vrienden, boven, het teken om hem op te trekken, die zulks onmiddelyk doen, en de zo moeilyk behaalde winst met hem deelen. De veercn worden bewaard om te verkoouen en te verzenden; het vleesch gedeeltlyk versch gegeeten ; doch meerendeels tot wintervoorraad gedroogd.

Het Vogelvangen, van beneden, gaat desgelyks van gevaar vergezeld. De party gaat óp den t^cht in een boot.

Wan.

Sluiten