is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

104 natuurl-YttÊ historie

bovenal, wanneer zy in menigte byeen zyn; dit fcheff} en kort gefchreeuw herhaalt hy fteeds, cn als hy in rust zit en vliegende^

Zeldzaam wordt de Oenervanger op de Kusten van Frankryk gezien , ondertusfehén kent men hem 'm Saintogne en in Picardie. Zomtyds zelfs broeden deeze Vogels op de Kust des laatstgemelden Landfchaps, waar zy in groote menigte aankomen met Ooste- en Noordweste Winden. Zy onthouden zich daar aan ftrand, wagtende op een gunftigen wind, om weder gevoerd te worden na hunne gewoone verblyfplaatze: men denkt dat ze uit Enge. land komen, waar ze veel gevonden worden, bovenal op de Westkust van dat Eiland ; veel verder Noordwaards op, komen zy mede voor, als in Gothland,op het Eiland Oeland, op de Eilanden van Dccncmarken, tot in Tsland en Noorwegen. Cook heeft ze gezien op de Kusten van Terre de Feu, en op die van de Straat van Magellan, en wedergevonden in de Baay van Usky in Nieuw Zeeland; dampier ontdekte ze op de Kusten van Nieuw Holland; kjempfer verzekert, dat ze zo gemeen zyn in Japan als in Europa. De Oestervanger, die alle de Kusten der Oude Wereld bewoont, is ook op die der Nieuwe. Vader feuillée heeft hem op de Kust des Vastenlands van Ame. rica waargenomen; wafer in Darten', catesby in CaroUna en, de Bahama-Eilanden , en page du pratz in Louifiane. Deeze zo wydverfpreide Vogelfoort is, zonder verfcheidenhcid, overal dezelfde. Zy fchynt, onderfcheiden van alle andere, geheel op zich zelve te ftaan. Onder alle Strandvogelen is 'er geen, die met de geftalte des Oestervangers en diens korte Pooten, een Bek heeft van dat maakzel, of ook in leevenswyze en aart daarmede overeenkomt.

De Oestervanger heeft de grootte van een Kraay; zyn Bek is vier duimen lang, zaméngedmkt tot boven de neusgaten, plat aan de zyden, en wigswyze tot aan 't einde: dit zonderling maakzel ftelt deezen Vogel in ftaat om de Oesters en andere Schelpvisfchen, op welken hy aast, te vatten, op te ligten en van klippen en ftranden af te fcheu

ren# Hy behoort tot het klein getal van Vogelen ,

die fleats drie Vingeren hebben: deeze overeenkomst is den Naamlystmaakeren'genoeg geweest om hem by de Trapganzen te rangfehikken; doch het is duidelyk dat de Natuur hem niet by dezelve gevoegd heeft, dewyl hy niet alleen de Zeeftranden bewoont, maar zomtyds in Zee zwemt,

fchoon