Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

222 EYZONDEIl SOORT VAN KRAMPAGTIGE ZIEKTE.

tegen de aandoeningen der Zenuwen; ook wierden Viiicatoria aan het Been gelegd ; dog alles was vruchteloos, de aanvallen wierden hoe langs hoe heviger, en veripreiddcn zig veel fchielyker, niet alleen naa de Maag, maar ook de Spieren van de Borst wierden door de Kramp aangedaan, en veroorzaakten eene belette ademhaaling, met ligte con-

vulfiye beweegingen. ■ Om deeze hevigheid des aan-

vals voor te komen , moest 'er beftendig iemand by haar zyn , ten einde haar fpoedig uit het Bed te helpen, en den voet op den grond te zetten, 't welk oogenbliklyk verligting aanbragt. By ieder aanval kwamen fterke Zweetingen, en. naa den aanval, loosde de Lyderesfe

eene witte taaiie flym van de borst. De Menfes

bleeven beftendig geregeld , de Eetlust natuurlyk: na dat zy eene menigte Geneesmiddelen, zonder vrucht, gebruikt had, viel zy in handen van een Geneesheer, die baar alle Morgen een Braakmiddel, en alle Avonden Pillen, (waarfchynlyk van As fa Foetlda) liet gebruiken, en, nog daarenboven, den Voet met eene zekere Zalv liet fmeeren. Deeze Geneeswyze verminderde de toevallen aanmerkelyk, zo dat dezelve thans niet alleen veel zeldzaamer, maar ook veel minder hevig zyn.

natuurlyke historie van den water-merel.

(Volgens den Heer de buffon.)

TT^e Water Merel, bekend onder den Latynfche naamen

van Merula Aqudtica, Cornix Aquatica, & Turdus Aquaticus, wordt by de Iraliaanen Lerlichirollo en Foluh d'Aqua geheeten, by de Duitfchers Bach Amfel, en Wasfer-Amfel, by dc Zwitzers Wasfer - trosle, by de Franfchen Merll cl'Eau, by de Engclfcben Water-ouzel, by de Zweeden Wam Stase.

Schoon deeze Vogel den naam van Water-Merel draagt, js hy geen Merel; maar een Water-Vogel, die de Meeren en Beeken der hooge Bergen bewoont, gelyk de Me. reis de Boschen en Valeien: deeze Vogel gelykt ook na de Merels in geftalte, alleen is dezelve wat^gedrongener, en door de bykans zwarte kleur zyner Pluimadie; ook heeft hy de witte borst, aan eenige foorten van Mcrelen eigen; doch hy is zo ftilzwygen'd, als de Merel fnapag-

Sluiten