Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK,

TOT FRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN BETREKKELYK.

ZEDELYKE BESPIEGELINGEN OVER HET WARE GELUK.

Die afkeerig van Herten is, zal van zyne wegen verzadigd wcrden; maer een goed Man , van zig zeiven.

salomon.

"\Y/at is aocn de Te&e » zoude men met grond kunnen W vragen, waerom zo veele met de fchoone Reden be-

gaefde Menfchen, te vergeefsch na geluk zoeken?

Eenvoudig, zoude men met grond kunnen antwoorden, om dar. zy den regten weg niet inflaen , om het zelve te vinden'.

De volgende Befpiegelingen zullen deeze waerheid ftaven.

Befchouwen wy, in de eerfte plaets , waer in het waer geluk vaneen Sterveling, hier opAerde, geleegen is, als een grondflag van zyn Eeuwig geluk.

En in de tweede plaets, welke meest al de we. gen en middelen zyn, waer door men het zelve poogt tC verkrygen.

Ten derden, zullen wy het befluit opmaken , dat deeze de regte middelen niet zyn , om het voorgeftelde einde te bereiken , zo uit de gezonde Reden en Ondervinding, als uit het onfeilbaer Bybelwoord; waer uit dan van zelve zullen voortvloeien eenige aenmerkingen , die ons een weg zullen vertoonen , welke dtn Sterveling nader tot het gewenschte oogwit brengen zal.

Doch alvorens behoort men den Mensch te be* fchouwen , als begaefd met die Edele vermogens, waer door hy kan onderfcheiden, al het geen herri tot voor- en nadeel kan verftrekken; door welke hy, geholpen door Rede en Godsdienst , in fiaet is, om zyne behoudenis of ondergang te bewerken.

De Mensch , naest de vohnaekte Engelen, het heerlyk» fte VVeezen dat Gods hand immer voortbragt, was in eetï I. DEEL. MENGELW. NO. 13. Nll ftast'

Sluiten