Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JO!1 ZEDELYKE BESPIEGELINGEN

laes' dewyl de Mensch moedwillig niet befeffen wil, waer in zyn eigenlyk geluk beltaet, zoekt hy een gewaend en fchyngeluk, door verkeerde wegen die hy daer toe aeuwend. , , . , ,

Sla het oog op eenen die zyn geluk in rykdommen fielt, hy zwoegt eu werkt van den Morgen tot den Avond ,

ter vermeerdering zyner fchatten: ■ nooit voldaen,

formeert hy geduurig nieuwe ontwerpen, om zyne gierigheid te verzaden; v- hy begluurt met een oog, waer

in begec-lykheid en ongerustheid doorltraelt, het lchitterende Goud, welks glans byna verdoofd is, door het op tc fluiten in verborgene holen en tien dubbeld verzegelde bisten • geen oogenblik is hy te vreden, door geduurig naer meer te haken; geen nacht verfchaft

hem een verkwikkelyken flaep, door vreeze van beltooien te zullen worden; cn door zyne gierigheid onttrekt hy zig het nodige levensonderhoud. Zoo leeft cn tterlt hy zonder genoegen gefmaekt, zonder geluk ge vonden, te hebben.

Sla bet oog op den Eerzucbtigen, die, byna altoos, zig beieedigd acht; geen woord, geen groet, geen antwoord oaet hy ongemerkt voorby, zonder te overweegen, ot men fiem in zyne eer niet gekrenkt heeft, en hy tracht geduurig naer hooger aenzien. lkfchouw den Hoogmoedi-

een , bezie zynen gang, zyne gebaerden, alles geeft trotschbeid te kennen; in alles wil hy boven zyne medemenlchen uitmunten ; daer hy , tot eene fchande der menfehelyke

natuur, zich verre beneden hen vernedert. Bezie

zvn optooi, hoe fchandelyk is die! Hy bezeft niet, dat de kleederen, by den Zondenval, door God zei ven verordend zyn , om den Mensch voor fchande te bedekken, en om hem van de ongemakken der lucht te bevryden; maer hy misbruikt dezelve door overboodige en belnchelyke cieraden ; welke, in plaets van hem een bevalligheid _ by te zetten, het door de Natuur fchoon gevormde Lichaem misftaen, en deszelfs bekoorlykheden verdonkeren. ——Noch de Eerzuchtige, noch de Hoogmoedige, zyn gelukkig ; want zy fmaken geene vergenoeging of rust des gemoeds, maer gedurige begeerten beroeren het zelve.

Sla het oog op den Heerschzuchtigen, hy moet regeeren, al was het maer over zyne Jachthonden ; alles moet zich aen zvn wil onderwerpen; hy duit geene tegenlpraek, hy moet géhoorzaemd worden ; want hy befchouwt zyne medemenfehen, als zyne onderdanen, als mindere Weezens dan hv zelve is; hy zoekt zyn geluk, door, zo hy meent.

Sluiten