Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET WARE GELUK. 503

achting te verwerven, door zich te doen gelden, en eene vertooning van hecrfchappy te maken ; dan het is 'er verre van daen ; hy belaed zich met fchande en verachting. ■— - Ook hy is niet gelukkig.

Sla het oog op den Wellustigen, zie hoe hy de Weelde najaegt; welk eene drift bezielt hem, om zyne begeerte te voldoen , hy vind zich voor een wyl, zo hy meent, gelukkig, ja hy baed zich in vermakelykheden, en drinkt die met volle teugen in; maer zyn die genoegens van duur? Neen! zy ondermynen zyne gezondheid , en

vervullen zyne Ziel met wroegingen. . Ook is hy

niet gelukkig.

Befchouw den bejammerenswaerdigen Dronkaert, zolang hy de verheuging van den Wyn geniet, waent hy zich gelukkig; dan hy benadeelt Ziel en Lyf, hy wordt arm,

en tot eene befpotting voor zyn medemensen, ook

hy is niet gelukkig.

Zyn deeze opgenoemde voorwerpen ongelukkig voor den tyd, zy zyn het noch meer voor de Eeuwigheid: dewyl zy hier den grond tot een geluk na dit 'leven niet gelegd , maer zulks in tegendeel moedwillig verwaerloosd hebben. ——- Ook zy zyn niet gelukkig, die den rechten weg niet inflaen, (fchoon niet onder de bovengenoemde begreepen ,) hen door Rede en Openbaring voorgel fchreeven , terwyl 'er maer één weg tot waer geluk open is.

Is het nu wel moejelyk het befluit op te maken , dat aüe de bovenbefchouwde, najagers van fchyngeluk zyn?

■ Leert dit niet de gezonde Rede , wanneer men

met dezelve het einde nagaet?— Leert zulks niet de

dagelykfche ondervinding, zo klaer, dat men 'er geen en-

keld woord ter bevestiging behoeve by te voegen? • —

en men fla den Bybel open , hier zal ons byna elke bladzyde van die waerheid overtuigen.

Dan hier valt de groote vraeg , welke zyn nu de middelen ter verkryging van waer geluk? De volgende aenmerkingen zullen het eenigzints leeren.

Ten t. Men is verplicht gebruik te maken, van de middelen door de Voorzienigheid verordend, om zyn geluk te bevorderen. Deeze middelen worden ons door Re¬

de en Godsdienst aengeweczen , zo menigvuldig, dat elk, in zyn onderfcheiden ftaet en betrekking, onderfcheidene zal ontmoeten. Hier van daen dat men te recht bewondert , de fchikking der Voorzienigheid, in het plaetzen N n 3 ' vau

Sluiten