Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

504 ZEDELYKE BESPIEGELINGEN

van den Mensch in onderfcheidene (tanden. — Hy,.

dia zig in armoede bevind, mag, ja is verplicht, naer een middel ter redding uit te zien , om zyn tydelyk geluk te bevorderen , en, met alle zyne macht, het 'er op toe

te leggen, dat hy met eere zyn Brood eete. Bevind

hy, dat zyne poogingen wel gelukken, hy mag weer nieuwe aenwenden , om zyn gelukftaet te voltooien. '£r is toch, in ons redelyk Weezen, een onuitwisbaer indrukzel,

om dat einde te bereiken. • Wordt hy in een ftaet

vau overvloed gefteld, hy deelt iets van zyne ruimte aen andere mede; 't welk hem een wederkeeiig genoegen, van

onuinpreekelyke waerde, veroorzaekt. Hy moogeftaen

na eene F.ere-Post, met oogmerk om het geluk van zyn

evenmensch te bevorderen. Hy mag den kring zyner

betamelyue vermaken uitbreiden , tot infland houding zyner

gezondheid , en opwekkinge zyner Zielsvermogens. ■

Ja hy mag, in den kring, waer in hy zich geplaetst vind, van alle die genietingen gebruik maken, die tot veraengenaming van zyn verkeer, op detze Waereld, verordend

zyn; 'er legt zelfs eene verplichting op den Mensch,

om behoorlyk gebruik te maken van alle die voorrechten; dit is het einde waer toe zy verordend zyn.

Ten a. Men is verplicht vergenoegd te zyn in den ftaet

waer in men zich gefteld vind. De vergenoegdheid,

die plaets moet hebben, wanneer 'er geene rede of mogelykheid is om ons geluk uit te breiden, is zelve een groot

deel van het Menfchelyk geluk. Zy is die effenheid

der Ziele, die kalmte des Gemoeds, die, met het tegenwoordige te vreden, geduldig en bedaerd op het toekomende wachtende is. • ■ Zy is die toeftand des Harten , welke ons bevredigd houd, met het Menschdom, ja

met de geheele Natuur. Zy is voordeelig voor

het Lichaem , voordeelig voor de Ziele ; want zy bevorder ' de welvaert van beide. • Zy maekt van Menfchen Engelen; daer, in tegendeel, de onvergenoegde, zich zelven tot een last, en, inde t'zamenleeving, een aeuftoot en een hindernis zynes naesten is. -

Eindelyk ten 3. Men is verplicht eene geduurige wacht op zich zelven te houden, dat men binnen de door Rede en Godsdienst aengewcezene palen blyve , om een gelukkig oogwit te bereiken. Dewyl de Mensch,

•welke goede voornemens hy ook moge hebben, zyns zelfs niet volkomen meester is, moet eene geduurige wacht van bedachtzaemheid zyne gemoedsneigingen regelen ;

men

Sluiten