Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï3

schets van een groot tafereel.

hulp van zyne Natuurgenooten ; dan, helaas! hy wierd door de wateren verzwolgen, alvorens den anderen oever bereikt te hebben! Gantsch Europa beweende het noodlot van dien edelraoedigen Prins, ter naamver nood den bloem zynes ouderdoms genaakende ; zyne nagedachtenis zal even lang geëerbiedigd worden, als 'er braave en aandoenelyke

Zielen het ondermaaniche bewoonen. En zyne gryze

Oom , in zich alle ondeugden van een verdraaiden geest en verdorven hart vercenigende , maakte vierendertig jaaren lang het ongeluk uit eener vrye Natie, aan welke hy ten kiatften een voorwerp van verfoeijing wierd 1.... Djvoorzienigheid haalde eenen jongen Vorst uit deeze waereld, wiens deugden de menschheid vereerden, tenvyl zy nog de dagen rekt van eenen grysaard onwaardig een aanweezen bezeten te hebben!.... Misfchien wil zy ons vertroosten door het Schouwfpel, dat hy vertoont, met zyne fchande van fchuilhoek tot fchuilhoek over te draagen."

Dan alles wat de Schryver tot hier en verder in deeze VooralTpraak zyne Hoogheid voorftelt, zal zich mogelyk meer aanbevee'len door den vryen en nadruklyken toon, op welken het wordt voorgedraagen, dan door de zaaken zelve, die, althans in onze dagen, reeds zo dikwerf, en by herhaaling, zyn voorgellcld; echter komt er een zeer aanmerkelyke Anecdote in voor wegens den berugten Manzon, Schryver van het bekende Nieuwspapier, genaamd, Courier du Bas-Rhyn, die wy niet kunnen nalaaten, zo uit hoofde van derzelver nieuwheid, als om dat zy ons het verachtlyk karakter van deezen Sarcastiekeu Schryver, en tevens de fonderlinge wyze, waarop de Antipatriotfche party hem in haare belangens heeft getrokken , doet kennen, onzen lèezers mede te deelen.

liet is bekend dat deeze Manzon, geduurende de eerfte acht maanden van-den Engelfchen oorlog, de zaaken, die 'er by ons omgingen , in hun waar oogpunt befchouwde, en 'er over oordeelde, zo als zulks behoorde; doch het is niet even bekend op welke wyze deeze man eensklaps de onvertzaagfte verdediger van de Antipatriotfche party wierd, zonder dat het toen die cabaal een enkelde Stuiver kostte. Deeze zaak gebeurde echter, en zie hier het raadzel opgelost.

„ In het begin van 't jaar 1781, (zegt de Schryver) gebruikte deeze Schurk, die in zyn leven nooit eenigen ichroom had over de middelen, die hem geld konden ver-

fchaf.

Sluiten