is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over de aangenaame aandoeningen. §3

Gefchriften van dante, hoe men toen 'ter tyd waande, dat hy het toppunt der Schilderkunst bereikt had. Maar giötto toonde wel rasch, hoe veel verder men het in de kunst boven zynen Meester brengen konde; zyne Werken wierden ook voor volmaakt gehouden. Michel angelo cn rafaël hebben gimaniyë cn giötto oneindig' overtroffen. Hebben wy evenwel aan deeze twee Meesters deeze groote Schilders niet te danken 3

„ Laaten wy de Chineefche en Indiaanfche Schilders niet verachten: moogelyk Honden'wy nu nog verftomd voor tafereel en , niet zo goed als dc hunne, indien een gelukkig faamenloop van zaaken niet te gelyktydig de Florentynfche Regenten hadde daargefteld , die in ftaat waren tot het vormen van zulk een grootsch ontwerp; en Kunftcnaars, bekwaam om voordcel te doen met de hulp , die men hun beloofde.

s „ Eene lompe vertooning, van de eene of andere in den Bybel verhaalde daad, bekoorde onze Voorouders, die toen niets beter kenden. En toen zeker fiond het den Chincefen vry, hen, om hunnen laagen fmaak, uit te lachen; cn zy zouden op hun beurt verdiend hebben uitgejouwt te worden, door de verwonderaars van lopez de vega en siiakespear. Maar, terwyl de Chinees, Spanjaart en de Engelschman zich verwondert over grootfche Tooneelgevoelens, wel verbonden bedryven, fterk uitgedrukte driften, zo zullen zy, die met de Werken van sophoclus, corneille en racine bekent zyn, naauwlyks ooit, dan met Weerzin, zulke gebrekkige Tooneclftukkcn zien, waarin de fchoonfte byzondere gedceltcns , door de grootfte onregelmatigheid, bedorven zyn.

„ Het hart is, zonder de verlichting des verftands, ook wel in ftaat, om den fmaak te doen vcrfchillen. De Nyd, die treurige Minnares der dooden, haat de levendigen, en vernedert de Kunftcnaars voor het oog van beiden. Of is men al de medeftreever zyner Land- en Tydgenooten niet; dan vindt men bchaagenin hun op het toppunt der volmaaktheid te plaatzen, terwyl men zich vleit eenige dier lauwricren, die men uitdeelt, voor zich zelf tc behouden,

„ De eerzucht beflist ook dikwils over het lot der Kunftenaars. Dc Romeinen achtten geene Kunnen , dan die hen leerden hun Vaderland te overweldigen , of nabuurige Provinciën te vermeesteren; zy vonden iets beuzelagtigs , iets' laags in de Standbeelden en Schilderyen , waar voor een Griek in verrukking weg viel1 Zo groot is de magt der driften die onze ziel vervullen; zy verleelyken alles, wat niet met haar voorwerp inftemt.

„ Het gebeurt ook wel, dat Godsdienftige beginzcls invloed hebben op den fmaak. De volmaaktfte Standbeelden zyn voor de waare Mufelmannen niets dan afgryslyke Afgoden.''

r a roi-