is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84 J- CAMPE

Volledig Leerjlelfel van Opvoeding, ontworpen door eenige beroemde Geleerden in Duitschland, en uitgegeeven door ]. h. campe , tweeden Deels eerfte Stuk- Te Amfterdam by de Erven P. Meijer en G. Warnars, en de Wed. J. Dóll, 1786. In octavo 288 bladz-

Leeshoek voor, Kinderen. Met Plaaten. Eerften Deels tweede Stuk. 'Ie Amjlerdam, als boven. In octavo.

\7an het oogmerk en de inrigting deezes Leerftelfels, mitsgaders van het daar by afgegecven Leesboek, hebben wy al voor eenigen tyd gewag' gemaakt (*); en de bovengenoemde Stukjes bevestigen, door de manier van uitvoering, het gunftige berigt, dat wy nopens dit ontwerp diestyds medegedeeld hebben. Het thans gemeen gemaakte Stukje van het Leerftelfél behelst eene Verhandeling van den Heer Campe, over de eerfte vorming der zielen van jonge Kinderen , in het eerfte en tweede jaar

der Kindsheid. Na eene voorafgaande gepaste aanfpraak

aan regtgeaarte Moeders, over het gewigt van dit onderwerp, den weg langs welken hy haar leiden wil, cn de bezadigde oplettendheid, welke hy, met betrekking tot zyne onderrichtingen , van haar afvordert, fchikt hy zyne eerfte afdeeling ter ontvouwinge der algemeene grondbeginfelen van de opvoeding der Ziele. In deeze draagt hy eerst voor, eenige befpiegelingen wegens de natuur van der jonge menfehen Ziel; cn vervolgens hegt hy hier aan cene overwecging van dat geene, waartoe de menschlyke Ziel hier op Aarde gefchikt is; cn van de menigvuldige hindcrpaalcn, welken haar daar by in den weg liggen. Met de ontvouwinge hier van een vasten grondflag gelegd hebbende, gaat hy in de tweede afdeeling over, tot dc oplofiing van de voorige algemeene grondbeginfelen in byzondcre lesfen; welken hy tot drie hoofdfoorten brengt. 1. Lesfen betrckkclyk tot de vorming van jonge Kinderzielen, door lichaamlyke fndrukielen. 2. Door zedelyke invloeden: en 3 die in agt te neemen zyn, ter bevorderinge van haare eigene werkzaamheid, en door zodanige oefeningen van haare zinlyke werktuigen en van haare ontluikende ztelsvermoogens, welken aan het bedoelde oogmerk beantwoorden. •— Op het ontvouwen deezer welberedeneerde

Lesfen in welken de voornaamfte omftandigheden, die in de twee eerfte jaaren der Kindsheid opmerking vorderen , gade geflaagen zyn, brengt de Heer Campe zyne Verhandeling met dc volgende aanfpraak aan de Moeders, ten einde.

„ En nu geloof ik aan het doel genaderd te zyn, 't welk ik my had voorgefteld. Uwe zaak is het nu, gy Moeders 1 om van eiken goeden raad, welken sy hier gcleczcn hebt, met alle mo-

ge-

(*)Z.e bovea, Eerfle D:d, b!adz. 131.