is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

J. STYL » LYKREDEN. I03

wy egter van de tyden der Israëliten tot op den tegenwoordigen of jongst voorleedenen tydkring afdaalen , zouden wy dan niet, zonder den roem van Koning David in eenige opzigten te krenken, deeze Godfpraak ter gedagtenis van den onverwelkbaaren roem onzes Overleedenen Konings kunnen uitgalmen ? Ja zouden wy, daar wy, in den leevenskring van Frederik den II, geenen grooteren Vorst of Koning gekend hebben , niet met dankbaarheid deeze uitfpraak des Almagtigen over Koning David op onzen Overleedenen Monarch, mogen toepasfenV"

De gegrondheid dier toepasfinge toont hy vervolgens door een treffend Tafereel van dezen Vorst te malen, in zyne onderfeheiden (tanden en betrekkingen: in alle welken hy waerlyk Groot genoemd mogt worden ; gelyk onze Redenaer in dit zyn voorftel beknoptlyk , met eene manlyke tael , zynen Toehoorderen nadrukkelyk herinnert : welk voorftel hy, zeer gepast, in dezer voege befluit. ö

„ Eindelyk : onze Monarch was, van den bloei zyner jeugd, tot den ftaat zyner grysheid , en het einde zyner regcennge, zig zelf in beleid, doorzigt en febranderheid altoos gelyk , en hield niet eerder op de Groote Frederik te zyn , dan toen zyne onfterfiyke ziel van het ftoflyk lichaam fcheidde. Deszelfs Naam bleef egter.' - —

Als de Naam der Grooten die op aarde zyn." '

Voorts doet zyn Eerwaerde deze zyne Lykreden afloopen , met ene opwekkende vermaning , die zeer juist gevoegd is, naer de tyds omftandigheden, vermengende in dezelve ene welvoegende aenbeveling van den tegenwoordigen Vorst daer hy hem omfchryft , als "den deugdzaamheden Godsdienftigen ^ den welmeenenden en braayen Frederik Wilhelm: onder wiens regeering , (vervolgt hy) wy geene ongegronde hoop hebben, eenen langduurigen vrede en gelukkige tyden te zullen bekeven , wyl de loflyke geaartheid van zynen vreedzaamen en menschlievenden Vader en 's Moeders Godvrugtige , opregte en weldaadige inborst, in deezen Vorst, fchynen door te

JOHAN