is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c.j. J. p. frank

johan peter franr , M. D., Geheimraad en Lyfarts des Bisfchops van Spiers, Lid van de academie der IVelenfchappen te Mentz. Samenftel eener Geneeskundige Staatsregeling. Uit het Iloogduitsch vertaald, en met Aanmerkingen vermeerderd, door H. A. Bake, Stads M. D. te Woerden. I Deels, 1 ft tik. Te Leiden , by Jb'. de Does, 1786. Behalven het Voorwerk, 314 bladz. tn gr. octavo.

"\V7at men ook tot hier toe over de Geneeskundige Staats\V regeling gefchreeven mag hebben, zo is het nogthans zeker dat de geleerde frank het eerst dit onderwerp opzettelyk behandeld, en in eene fydematifche orde heeft voorgedraagen. De algemeene graagte waarmede dit Werk in Duitschland en elders is aangenoomen (doordien reeds een tweede druk daarvan is uitgekoomen) — de goedkeu, ring welke hetzelve by alle deskundigen heeft weggedraagen , ontheffen ons reeds van de moeite, in eene nadere aanpryzing uit te weiden; te meer nog, daar men, in de Geneeskundige Bibliotheek (eene onlangs in ons Land uitgekoomen zeer oordeelkundig Tydfchrift) eene zeer zaakelyke Recenfie van dit eerlte Deel gegeven , en waarin men de verdienden des Schryvers op haaren waaren prys gefield heeft.

Wy vergenoegen ons, dierhalven , om onzen Leezer eene

korte" fche'ts van dit eerfte Deel, mede te deelen. .

Naer eene zeer gepaste Inleiding, die alle kenmerken van echte Geleerdheid draagt , befchouwt de oordeelkundige Schryver den veelvermogenden invloed die de- drift ter Voortteeling op onze gezondheid heeft ; het nadeel, het welk de Maatfchappy in het algemeen, en elk van deszelfs leden in het byzonder, het zy hy in den Geestlyken, in den Waereldlyken ftand , of in de betrekking eens Krygsmans geplaatst is, door de onthouding van het werk der voortteeling lydt. Deeze gevolgen die zig zekerlyk over de geheele famenleeving verfpreiden en welkers nadeel tot de volgende gedagten doordringt , worden door den Schryver met de natuurlykde en treffendde kleuren regt meesterlvk afgefchetst. .

Niet ftechts de geheele vcrwaarloozing van deeze ingefchaapen drift, maar ook deszelfs verkeerde beduuring in deHuwelyken tusfehen te jonge, te oude of ongezonde

per-