is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

as8

D. C. VAN VOORST

en tot antwoord op hunne vraag zyn , Hl 8 Heilands gehele Redenvocring, dan zulk een voorltel? Daarenboven, , hoe volkomen Hemt bet overeen met het onmiddelyk voorafgaande? Hoe krachtig is de drangreden om in die val- ■ fché Mesfiasfén niet te geloven ? terwyi die alle een langdurig ryk zouden voorwenden op te richten, 't Is dus , als of dc Heiland zeide, gelooft toch niet in die verfchyningen der Mesfiasfén , 't is alles bedrog cn valschheid; want de verfchyning van den Zoon des menfehen is maar als voor een ogenblik ; 't is onbeltaanbaar met het ware Mesfiasfchap, dat de Mesfias lang op aarde zoude vertoeven, en hier of daar in de Woellyne of elders den grond- ■ flag van zyn Ryk zoude leggen."

Wat verder het 28 tu vers betreft; zyn Ferwaerde merkt vooraf aen, dat men , in 't verklaren van fpreekwoordlyke gezegden , niet zo zeer heeft ftil te ftaen op ene verklaring der woorden op zigzelven, als wel de fpreekwyzen in haar geheel te befchouwen ; en dat het 'er dus hier niet op aankomt, om te weten wat een dood aes, (*) cn wat Arenden in dezen al zouden kunnen betekenen, maar welke de zin der lpreekwyze zy, waer een dood aes is, daer vergaderen de renden. En hierop vervolgt hy aldus.

,, De fpreekwys vooronderltelt, dat de Arenden op een dood aas aanvallen, en het zelve verflinden: ja! zy zegt meer, namelyk, dat de. Arenden by een dood aas vergaderen: dit kan men best begrypen, wanneer wy denken, hoe het met de Kraaijen by een dood aas toegaat; in weinig tyds komen zy van alle kanten toevliegen, in ene verbazende menigte, waarover men zich verwonderen moet: dat vergaderen der Arenden by een dood aas is juist dat geen 't welk ons de bedoeling dier fpreekwys moet leeren; dit zegt dan de fpreekwys, overal, waar iets vreemds, iets nieuws, iets zeldzaams, iets voordeeligs is , is een groote toevloed: ene waarheid, welke door de ondervinding bevestigd wordt,- hoe ras is 'er niet een hoop volks byeen, wanneer 'er iets , zomtyds zelfs van geen belang , Voorvalt ? en verfchynt 'er een vreemd en groot Perfonaadje ,

hoe :

, " l\5 Of fchoon het in de verklaring gene de minfle verandering zoude geven . of wy >-*«, in dc plaats van n»»«« lazen, zo Ieren ons evenwel alle Oordeelkundige (Critifche) gronden, dar i:~u* de echte lezing is, welk woord dan ook eigenlyk •en dood aas uitdrukt."