Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£34

J. KËMPF

de verftopping van de Ingewanden , of liever der bloed-i aderen , eene byzondere aandacht. Hy geeft daarvaiw eene naauwkeurige bepaaling, onderzoekt derzelver onder-r icheiden foorten, en geeft de voornaamfte oorzaaken op,1 welke tot het ontftaan van yder deezer foorten aanleiding geeven : door welke tekenen zig dezelve kennelyk maa-i ken: welke gevolgen daaruit kunnen voortkomen , alsl mede welke Ziekten bcpaaldelyk daaruit gebooren wow den ; en eindelyk , hoe in de meeste gevallen de Hypo-) chondrie en andere Zenuwen Ziekten daaruit voortkom men, of verergerd worden. ■—- Hierop bouwt de Schryv ver vervolgens zyne Geneeswyze. Verdunnende , bevog^ tigende, weekmaakende , en ontbindende middelen zyn met de waare natuur deezer oorzaaken het meest overeen-; komftig : welke middelen in 't algemeen met den naam

van Visceraal-middelen betiteld worden ; deeze middelen kunnen of door den mond, of door klyfteeren, toegediend

worden ; de laatfte wyze is in hardnekkige verftoppina

te verkiezen , waarvan de redenen ontvouwd, en door de ondervinding bekrachtigd worden.

Dit gebruik der Visceraal-klyfteeren, in zodanige gevallen, getuigt de Schryver aan zynen Vader verfchuldigd te zyn^ doch hy zelf heeft daaromtrent verfcheiden verbeteringen gemaakt. Hierop gaat de Schryver over tot dd

befchryving der beste uitwerkzels, de toebereiding en het gebruik der Visceraal-klyfteeren, — en geeft daaromtrent

verfcheiden nuttige voorfchriften. Schoon de Schryi

ver aan de Klyfteeren den voorkeur geeft, zo komen oob daarby het inwendig gebruik der Visceraal-middelen in aanmerking , en kunnen beide Geneeswyzen met elkandei

gepaard gaan. Het getal der laatfte foort is vry groot j

en men moet daarvan , naa bevind van omftandigheden, eene verftandige keuze doen, en men moet daarby vooral zodanige leefregelen voorfchryven, welke met den byzon deren aart en omftandigheden der verfchillende Ziekten! uit de onderfeheiden foorten van verttoppingen voortko. mende, het meest overeenkomftig zyn.

Alle deeze aangeftipte onderwerpen worden in deeze Verhandeling roet zeer veel naauwkeurigheid en practisch oordeel behandeld, en tot meerder overtuiging en bevestiging van het voorgeftelde, heeft de kundige Schryver 'er eenï Verzameling van Waameemingen bygevoegd , die gedeelteiyk door zyn Vader, 'gedeelteiyk "door hem zelven, zyn opgetekend; en waaruit blykt, welke verfchillende foor<

ten

Sluiten