is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44<> TEGENWOORDIGE STAAT

zins buiten het beftek van hun Werk getreden , den alge* meenen oorfprong, beltier en rechtsmacht der gezamenlylyke Collegiën hebben voorgedraagen, met een beknopt verhaal der gefteldheid van ieder Collegie in 't byzonder.

Dit afgehandeld hebbende , gaan zy over ter befchouwing van de Slatting der Zuiderhaven te Harlingen, en hier mede de Stad Harlingen verlaatende, komen zy tot Westergo's vierde Grieteny Baarderadeel, welke ten Oosten grenst aan Leeuwarderadeel en Ydaarderadeel, en ten zuiden aan Rauwerderhem en Wymbritzeradeel, door middel der Jagtvaart van Leeuwaarden opSneek,de Swette genoemd ; ten Westen aan Hennaarderadeel, en ten Noorden aan Menaldumadeel, volgens op de Kaart aangewezen Scheidliniën.

In deeze Grieteny liggen vyftien Dorpen, in de volgende order. i.; Jorwerd, 2.) Weidum, 3.) Oosterwierum, q.jMantgum, 5.) Wieuwerd, 6.) Bozum, 7.,j Britswerd, 8.) Oosterlittens, 9.) Winfum, 10.) Baard, 11.) Huyns, 12.) Hylaard, 13.) Lyons, 14.) Jellum, 15.) Beers, welke Dorpen hier allen breedvoeriger befchreven worden.

Hierop volgt Hennaarderadeel, dat de vyfde Stem op den Landdag in de Kamer van Westergo beeft , en praalt ten Oosten aan Baarderadeel en Menaldumadeel; ten Westen aan Wonzeradeel; ten Zuiden aan Wymbritferadeel , en eindelyk ten Noorden aan 't Rechtsgebied van Franeker , Franekeradeel, en aan een gedeelte van Menalduma deel, van welke Grietenyen Hennaarderadeel, ten grooten deele door Scheidliniën , die op de Kaart zyn aangewezen , wordt gefcheiden. Deeze Grieteny, welke uit zeer fchoon Weidland bellaat, (wordende daarin maar weinig Zaadlanden op eenige terpen of heuvels gevonden, waarin veele vermogende Boeren woonen, die aanzienlyke Koemelkeryen hebben,) heeft 12 Dorpen, die in de volgende ordiT Stemmen.

1 ) Henuaard, een klein Dorp, van maar tien Stemmende Plaatfen , van 't welk echter de Grieteny den naam heeft ontleend : 2.) Itens, 3.) Lutkewierum , 4..) Oosterend, 5.) Waaxens, 6-) Koebaard, 7.) Wommels, 8.) Hydaardt 9.) Welsryp, 10.) Baywn, 11.) Spannum, ia.) Édens.

De zesde Grieteny van Westergo is Wonzeradeel, welke niet zonder reden wordt gehouden voor de vermogend, {te en voordeeligfte der geheele Provintie: dezelve grenst ten'Westen aan Zee, ten Zuiden aan de Staas Landen

van