is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

70 gebruik en vo0rdeelen der starrekunde.

tere Befpiegelaar, wat hy ook ten voorwerpe neeme, is een nutloos lid der Maatfchappye; doch wy moeten zorg draagen, om, wanneer wy de ongerymdheden beiachen van een harsfenfchimmigen Snorker, de Weetenfchap, op welke hy zich heeft toegelegd, niet klein agten. Swift befpot boertende de Wiskunftenaars, en de Wiskunftemaars leezen zyn boert met vermaak: niet om dat dezelve op waarheid gegrond, maar dewyl die aartig en geestig, is.

De geleerde joseph scaliger ging op eene nog zonderlinger wyze te werk: hy was een Man, die in alles geleerd wilde zyn; en 'er byzonder op gefteld om in Weetenfchappen uit te munten, gaf hy een groot werk over de Wiskunde in. 't licht: waar in hy voorgaf alle moeïlyke Vóórhellen, welke ouden en hedendaagfchen voor Proefftukken gehouden hadden,opgelost te hebben;doch, wanneer men dit zeldzaam werk nader onderzogt, werd zyne volflaagene onkunde omtrent de voorwerpen, welke 3iy ondernomen hadt te behandelen, ontdekt. Clavius Helde deeze onkunde ten toon ; en hy fchreef, tot wedervergelding, op zyn beurt, niet alleen fcherper tegen clavius en de andere Wiskundigen, maar viel de Wiskunde zelve aan.

Een groot en uitgebreid Vernuft fluit geene der Weetenfchappen uit: zy zyn by hem alle cieraaden des leevens; en behooren, te dier oorzaake, aangekweekt en beoefend te worden. Gelukkig hy, wiens ziel niet

bekrompen is door de dorre gedeelten der Wysbegeerte, noch verzwakt door zich alleen op de Fraaije Letteren toe te leggen. Gelukkig hy,die verfterkt kan worden in denken door locke, onderweezen door clarke en newton, aangevuurd door cicero en demosthenes 9 en verlevendigd door homerus en virgilius.

ver»