is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

100 NATUURLYKE HISTORIE

kleine Poelen verlaaten te hebben, ziclr in de groote hv een vervoegen , maakt men 'er jagr op , waar in 'er eenige honderden (heuvelen (*). üe Jaagers begeeven zich ten dien einde m eene menigte van "Schuitjes, die men in eene linie fchikt, en den Poel in de breedte bellaat • deeze kleine Vloot, deezerwyze zamengevoegd, dry ft de' bende Koeten voor zich heen, tot dat ze in eene en-ne gedreeven en opgeflooten zyn; als dan door vrees "en noodzaaklykheid gedwongen , vliegen alle de Vogels te gelyk op om in 't ruime water te komen , en boven het hoofd der Jaageren zynde, maaken zy een algemeen vuur en treden eene groote menigte; men herhaalt dit zelfde' bedryt aan een ander uiterften van den Poel, werwaards de Koeten zich begeeven hebben: en,'t geen zeer vreemd is, bellaat hier in,dat noch het geraas van het fchieten noch het gezigt van het vuur en der Jaageren, noch dè geheele toeftel der fchuitjes , noch de dood van zo veelen hunner, deeze Vogels beweegt om de vlugt op 't oogenbhk te neemen; het is niet voor den volgenden na<*t dat zy de plaatzen, hun zo heilloos , verlaaten , en nog vindt men 'er 's anderen daags eenige agterblyvende. "

Deeze zo fraaje Vogels hebben, met allen regt, 'veele Vyanden, de Roofvogels flurpen hunne Eijeren uit en neemen de Jongen weg. Het is aan deeze vernieling 'dat de geringe voortzetting van dit Gedacht, in zichzelven zeer vrugtbaar, moet worden toegefchreeven : want de Koet legt achttien ja twintig Eijeren, vuil wit, en omtrent zo groot als een Hoender-ey: en wanneer het eerde Broedzel mislukt , legt het Wyfje niet zelden voor de tweede keer tien of twaalf Eijeren , volgens eene waar. neeming, my medegedeeld door den Heer'iiAiLLON.

De Koeten vervaardigen hun Nest op plaatzen, bedekt met droog riet, zy kiezen een hoop uit, waar op zy meer brengen, en die hoop, boven het water verheven is in de holte voorzien van kleine drooge kruiden en topjes riet ; alles met elkander genomen., maakt het een groot ongefchikt Nest uit, 't geen men op een verren affiand kan zien (f)Twee- of drie en twmtig dagen duurt i het

(*) Bovenal in Lorraine op de groote Poelen Tiancourt cn Vlndre.

Ct) 'Er is weinig waarfchynlykheids, dat dc Koeten, fchryft: de Heer salernB, twee Nesten maaken, het een om te broeden, het ander om het Broecizel te huisvesten: 't geen aanleiding'-