Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN DEN MENSCH.

143

fcherp oordeel, gepaerd met een gevoelig hart, het edelfte

Caracter uitlevert.

ö Mensch, waer toe vervoeren u uwe driften! Gy Kroonendraegcrs , Sceptervoerders, van u afdaelcnde, tot den Stulpbewooner, vind men overal fpooren, die deszelfs akelige gevolgen ontdekken! Magtigen der aerde,

zult gylieden nog langer duizenden, tot onfchuldige Slagtoffere, maeken! om u lieder geringde, ja beuzelag-

tige verfclnllen, te beflegten, of uwe bezittingen uit te breiden! —- Bedenk, dat alle, die, met uw fchuld , door 't oorlog fneeven, eenmael uwe befchuldigers kunnen worden! bedenk, ó mensch, dat toomelooze begeerte na Rykdom, eer en aeuzien, u in den diepften afgrond van onherftelbaere Elenden kunnen dompelen! Vergenoeg u , fterveling , om de u voor%eftelde loopbaen,

met eere te bewandelen; flaet geene bypaden in,

dan die u zigtbaer aengeweezen worden; en ge-

draegt gy u in dat geval, overeenkomftig uw geweeten,

• vergenoegdheid en geluk zullen u verzeilen! •

En gy myn Natuurgenoot , myn Medemensch, die uwe afkomst van éénen Stamvader, met den grootften TroonMonarch rekent! die door dezelfde almagt, met hun, gevormd zyt! die, fchaers van het tydelyke bedeeld, in

fchaemele armoede,uwe dagen ziet voortwentelen. —

zo gy gevoel hebt, flae het oog op den algemeenen liefderyken Vader, wiens barmhartigheden duizende zyn, in

tegeuoverftelling van trotfche aerdsbezitters; laet u

de redelyke Godsdienst van hem, die, uit enkele menfchenliefde, onfchuldig in den akeligften dood ging, troost

verfchaffen. . Eén flipje tyds brengt gy in kommer

door, een eindelooze Eeuwigheid kan u den rykflen

troost aenbrengen! ■ Kreunt u aen geene bitze woorden , aen geene fchampere bejegeningen, aen geene onder» drukkingen van gevoelloeze overheerfchers en gewelde-

naers; de menfchenliefde, de waere weldaedigheid ,

woont nog onder 't menschdom. ■ Ja, Edele men-

fchenvriend ,gy die het grootfte genoegen in uw ziele gewaer word , wanneer gy deeze Echo in uw geweeten hoort weergalmen „ Ik heb een ongelukkigen gered." Gy, die zulk een gebruik van uwe aerdfche bezittingen voor het beste agt, om daer van dien gecnen mede te

deelen die gebrek heeft boven dezelve te befteeden ,

alleen tot pracht en nuttelooze opgaering; gy maektu

eenigzints gelykvormig, aen de volmaekte liefde; gy

K 4 beant-

Sluiten