is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OMTRENT DE SCHEEPVAART.

43?

toe aan neptunus, aan eachus, aan jason, of aan janus , dh gezegd wordt het eerde Schip vervaardigd te hebben. De Gcfchiedfchryvers willen, dat de Mgetiile-n^ de Pheniciers, en de oude Inwoonders van Brittanje, het eerst de Zee bevaaren hebben. Eenigen beweeren , dat men de eerlte aanleiding ontleend heeft van de vlugt der Vogelen. Zommigen, dat het zwemmen der Visfehen, en van den zeldzaamen Schelpvisch Nautilus in 't byzonder, daar toe aanleiding gaf: terwyl een geleerde Uitgeever van virgilius gelooft", dat een Elzenboom , door ouderdom hol geworden, aan den oever eener riviere ftaande , daar in gevallen , den Mensch eerst het denkbeeld van vaaren inboezemde (*). • %

Jooden en Christenen, m 't algemeen, houden noach voor den eerden Scheepmaaker, die een Vaartuig, op Godiyke bedelling , ter zyner berginge uit de wateren des Zondvloeds, timmerde. Dan, noach zich voor te dellen als geheel onkundig van d n Scheepsbouw, is misfchien zo verre van de waarheid af, als hem te verbeelden als een volleerd Scheepsbouwmeester. Nood , menigmaal de moeder der Kunst, zal, in een zo lang tydsverloop, waar ui men zelfs vermaakende Speeltuigen ukvondt, de Menfchen o-eleerd hebben, om de belemmeringen, door Rivieren, op de Ta"t en Reistochten, veroorzaakt, te overwinnen, eerst door zamenverbondene boomen , voorts door uitgeholde, en eindelyk door meer zamengedelde, Vaartuigen. Dan, ood liet , welke kunde noach ook van Vaartuigen mogt hebben , het maakzel der Arke niet over aan 's Aardsvaders eigen febikking; maar geeft hem de bepaahngen van de Langte Wydte en Diepte des Schips , t welk tot zulk een byzonder einde moest dienen, en voor noch naa dien tyd geen wedergade hadt.

dV welke ook de oorlprong der Schcepsbouwkunde moge geween; welk een Volk de eer der uitvindinge met regt zich toegefchreeven , of de gebouwde Schepen, ten diende des Handels, eerst gebruikt hebbe , vast gaat het, dat onder alle oude Volken , het maakzel hunner Schenen'zeer ruw, en hunne wyze, om ze te gebruiken, niet min gebrekkig was. Onkundig toch waren zy van eenige groote beginzeis en verrigtingen , tot de Zeevaart benoorende, thans befchouwd als de eerde begmzels, op welke

d;e

fH Ih "V deezen regel:

Tune alnos primum fluvit fenfere cavatas. G g a