Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van de vercierde geschiedenissen.

S09

Werp van hun Krygstoeht , de plaats waar zy dien volvoer¬

den, deeaen Deiae ue veiuramug uc. i,.rr »»r<ie» ^ <-«-u<- ^jzondere wyze aan; de ltryden, welke zy ftreeden, de vreemde Volken, die zy ontmoetten, waren alle omftandigheden, zeer bekwaam om de Verbeelding te veruitten, en te beletten dat de Ziel deeze gebeurtenisfen m 't licht van gewoone voorvallen befchouwde" —■— Wanneer de Krygers in- Europa wederkeerden, befchreeven zy eigenaartig hunne verrigtingen met alle de fterke en vergrootende kleuren eener geheel verhitte Verbeeldingskragt, en, indien ooit een Reiziger regt hadt, om zya Reisverh .al op te eieren met diepe Spelonken, ledige Wildernisfen, om van Cannibaalen, Menfchenëeters , en van een Gedacht te fpreeken , wier hoofden beneven de fchouders Honden ; zeker, deeze omftandigheden konden het verzinnen van zulke Fabelen verfchoonen. Elke omftandigheid begunftigde het botvieren aan de teugels der Verbeeldinge. De verre afftand van het tooneel des bedryfs, het verfchil van Zeden, Gebruiken en Kunften, ja , zelfs het gelaad der Natuure in 'die Gewesten , werkte hier toe mede. Welke Verbeelding is zo koel, dat ze niet ontftooken wordt door het befchouwen van een 'veld, zo uitgebreid en ryk in voorwerpen tot Verciering? Misfchien is 'er, van 's Werelds aanvang af, geen tydperk geweest, zo vrugtbaar in onderwerpen voor Romans, als de weinige Eeuwen, welke deeze Tochten a-.nhielden.

De Kruistochten leverden niet alleen onderwerpen op voor Verciering ; maar vermeerderden teffens de hulpmiddels, tot het opftellen van Romans. De Geesten en Toovergodinnen van het Oosten werden in Europa ingevoerd, en gevoefd by de naargeestige verdichte Weezens der Scandinaviers. De bloemryke en opgepronkte ftyl der Oosterlingen volgde men naa ; en van deezen tyd af, mogen wy het dagtekenen , dat onze Opftellen, in fmaak en ftyl , iets overgenomen hebben van de Arabifche Romans. .

Vóór de Heilige Oorlogen, gelyk men de Kruistochten noemde waren de Onderwerpen der Romans fchaars; doch de Schriften van dat flag niet geheel onbekend. Lang vóór dien tyd, verfchafte carel de groote. en diens Ryk, groote ftoffe aan de Legenden van Frankryk ; terwyl de verrigtingen van artmur, en diens Rid ers , een geliefd onderwerp voor de vercierde Schriften der Britten opleverde. Doch, naa de Kruistochten, was dit veld zeer verbreed: en de Helden, die in dezelve ged'end hadden, vonden zich , naa het eindigen dier Krygsverrigtingen, buiten ftaat, om de zagtere Kunften des Vredes ter hand te neemen , en voldeeden hunne overheerfchende geestneiging in het zoeken van de Avontuuren der Dooiende Rid-

deDeeze' omftandigheden begunftigden zeer de Verciering, en LI 5 blee-

A ■ , - ' . '

Sluiten