Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SIC? oorsprong en voortgang

hleeven de Vernuften van dien tyd niet in gebreke, om 'er

zich meesterlyk van te bedienen. 't Is eene bekende

zaak, dat in de Landen, aan de Leenregeering onderworpen elk Baron een Drthter of Gefchiedfchryver hieldt, om eens' deels , de Krygsverrigtingen zyns Gellachts op te zingen en* anderdeels, in de tusfehentyden van den Oorlog en de lagt hem te vermaaken met het ophaalen van Legenden. In En* elan* droegen deezen den naam van Minjirels , en aan hun zyn wv eenige der oudfte voortbrengzelen van Romans verfchuldigd De inftelling was algemeen. Schotland hadt desgelyks zyne Minjirels , die een fmaak voor Verciering invoerden; en zy namen den ecrwaardigen naam van Barden aan. Maar , helaas1 zy waren de Barden niet, wier gedagtenis zo dierbaar was'aan ossian; zy waren de Barden met, „ die voorheen nederdaalden „ uit hunne volheerlyke vertrekken, om hem in zynen ouder„ dom te troosten , *)." De Geesten van ossian, cakrh en ullin hadden de wyk genomen; zy hoorden de aanroepingen niet van dit bastaardkroost, noch boezemden hun de eenvoudige fchoonheid hunner Zangen in: zy werden overgclaaten aan de gedrogten hunner eigene ongeregelde Verbeelding- en kunnen gemaklyk onderfcheiden worden van de Barden'van beter tyden, door hunne verwilderde begrippen en onnatuurlyke vercieringen. J

Dit komt my voor, de oorfprong en het beginzel van Romaneske Verciering geweest te zyn Ligt zal het vallen, dezelve in de volgende veranderingen na te gaan.

Wanneer de Volken uit hunne Barbaarschheden en Onkunde opkomen , kmfsen wy , in de eerfte dageraad der befchaafde Letterkunde, en voor dat deeze ten vollen is aangebrooken een tydperk in de Letterkundige Gefchiedenis van elk Volk ontdekken, 't geen het kenmerk draagt van een vallenen en onnatuurïyken fmaak in de fraaije Kunften. In de Gefchiedenis van alle Volken, die tor eenigen trap van Befchaafdheid zvn opgeklommen, kunnen wy dit Tydperk van een bedorven Smaak uitmerken : het wordt genoegzaam gekentekend door gedrongen ftyfheid, gemaakte geestigheid, en genoegen in fehoonheden, geheel ftrydig met de Natuur, en aanloopende tegen het Gezond Verftand. Dit Tydperk mag, ten aanziene van Engeland,bepaald worden omtrent den tyd van carel den II, en fn Frankryk ging het onmiddelyk voor die heerlyke fchirtering der Weetenfchappen, welke do Regeering van lodewyk den XIV opluisterde.

't Was omtrent dien tyd, dat het Romanfchryven eene nieuwe gedaante aannam. De Weezens der Verbeelding, in de oude Romans ingevoerd, geraakien buiten gebruik; doch fchoon

C) Zie Temoni. B. VII. op het einde. mSi*

Sluiten