Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEDEKUNDIG TOEGEPAST. 5tg

( jende en de verfcheurende Wilde Dieren, enz. Wanneer zy ,aan den anderen kant, de Deugden overweegen, die op Aarde fchitteren, en aan den anderen de Ondeugden, welke dezelve overftroomen ; aan den eenen kant de Braaven veiagt , vervolgd , en verdrukt; aan den anderen de Boozen geëerd, zegepraalend , en in 't genot van alle de voordeelen der Maatfchappye ; doet dit vertoon hun befluiten , dat het Heelal het werk is van een blind geval; een werk, waarin het goed en kwaad, orde en wanorde, onderéén gemengd is: waar in geen plan, geen oogmerk, heerscht , en waar van de ftrydige deelen elkander verwoes en. Zy begrypen niet, dat zo veele ongelyke, Zo tegen den anderen overgeftelde, voorwerpen een Geregeld Geheel km nen vormen.

1 Het ontltaat daar uir, dat zy het geheel niet zien. Hun gezigt is niet uitgeftrekt, niet fcherp, genoeg , om dit geheel te bevatten, de verbintenis te begrypen, noch ook de overecnflemming van alle de deelen. In deezervoege begreep 'onze Boerenknaap niet, hoe de klanken van zo veele verfchillende Muzyk- Inftrumenten en van Muzykftukken , die naar zulk een onderfcheide maat fcheenen te gaan, een aangenaam Concert konden uitleveren. Maar, wanneer alle die klanken, alle die toonen, zich in zyn oor vereenigden, en hy den aangenaamen indruk gevoelde, voortgebragt door dc byeenvoeging dier welzamenftemmende geluiden, erkende hy zyne dwaaling, en wraakte zyn voorbaarig geveld oordeel. Desgelyks zouden onr

ze Wysgeeren , indien zy de gefteltenis van de Natuurlyke en Zedelyke Wereld te recht verftonden ; indien de verborgene overeenkomften , welke alle zamen verbindende deelen uitmaaken , voor hunne oogen waren blootgefteld, getroffen door de grootschheid van 't vertoon, zich fchaamen een zo wonderbaar Werkftuk berispt, en den Maaker niet erkend, te hebben. 0at zy, 't geen zy met de oogen huns lichaams niet kunnen zien, niet de oogen van hunnen geest befchouwen ; dat zy zich tot den Schepper verheffen; Hem, die, "door een enkele daad van zynen wil, het leeven en de beweeging geeft aan alles wat beftaat, en begrypen, dat een Weezen , zo groot , zo magtig, niets gedaan .heeft, dan met Wysheid, en met een oogmerk, zyns waardig. Ik ben....

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

TToe verder de Deugd hare heerfchappy uitftrekt, des te ver^ der verfpreid zich Voorfpoed en Geluk ook. Overal, waar 1 men wezentlyk belang neemt in de Deugd, aldaar verwaarloost inien ook zynen pligt niet; en overal waar men zynen pligt niet

ver-

Sluiten