is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE JÜRE BËLCÏCÏ CÏVILÏ9. 44$

ïn het algemeen hunnen tyd op eene zo nuttige wyze befteedden, en dus toonden de praktyk waardig te zyn, welke zy hoopen te verkrygen. De Heer arntzenius geeft doorgaande blyken van naarltigheid , kundigheid, en gezond oordeel, en verdient den dank zyner Landgenooten.

Zaaken van Staat en Oorlog , betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert het begin van het jaar 1780. Eerfte Deel. Te Amfterdam, by J. Allart, 1788. Jn gr. Svo. 345 bladz.

Wy weeten geen beter middel, om onzen Leezeren een denkbeeld van dit Werk te geeven, dan hun het Voorberigt, voor dit Eerfte Deel geplaatst, gedeeltelyk mede te deelen. '

,, Het Werk, zegt de Uitgeever, waarvan wy thans „ het Eerfte Deel het licht doen zien, hoewel, na ge„ nocg, denzelfden tytel voerende, als dat van den Heere lieuwe van aitzema, is, egter, in de wyze van inrigtinge en uitvberinge , daar van onderfcheiden. ,, liet plan des genoemden Historiefchryvers omvat de ,, Zaaken van Staat cn Oorlog, in en omtrent dc Veree,, nigde Nederlanden voorgevallen. Deeze verhaalt hy „ in eene zatnengefchakelde orde, met tusfehenhegting „ van oerfpronklyke Stukken. Ons ontwerp, van naau„ wer bellek, bepaalt zich enkel tot dc Zeven Provincicn, met agterlaating van alles, andere Gewesten raa«, kende, 't en zy het met onze.Vaderlandfche gebeurte„ nisfen in een zo naauw verband ftaa, dat het, als daar „ toe behoorende, moet befchouwd worden. Daarenboven vonden wy geraaden, afwykcnde van ecu aanéén ,, gevlogten verhaal van zaaken, ons te bepaalen tot het mcdedeelen van Oorfpronklyke Stukken , Kefolutien, ,, Memorien , Requeucn, en foortgelyke Staats- of andere Papieren."

Hierop volgt eenig verflag van de redenen, welke den Uitgeever bewogen hebben dit ontwerp te volgen, met een bygevoegd verzoek aan alle kundige Vaderlanderen, om, indien hun eenige Stukken, in deeze Verzameling niet geplaatst, mogten bekend zyn, dezelve aan den Uitgeever te zenden; ,, zullende daar van, in de bedoeling „ op alle mogelyke volledigheid, een dankbaar gebruik

wor-