is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4gO ' zaaken van staat en oorlóg»

worden gemaakt, in een Aanhangzel op het geheele' 5, Werk, met welks Uitgave, zo veel doenlyk is, fpoed zal gemaakt worden."

Dit Eerfte Deel begint dan met de Stukken, betreffende het wechneemen van de Hollandfche Koopvaardyfchepen, onder Convooi van den Schout-by-Nacht Graave van bvland , door den Engelfchen Commodore fiülding, op den jiften December 1779, en eindigt met dc Stukken, betrekkelyk tot het begin van dèfl Engelfchen •Oorlog, in het einde van het jaar 1780.

Van een Werk van deezen aart kan men niet wel eenig Uittrekfel geeven. Dc voornaame zaak is, dat dergelykë Verzamelingen getrouw en volledig zyn. Dc tegenwoordige komt ons voor , deeze vereischten in eene groote maate te bezitten. Misfehien is wel een of ander Stuk overgellagcn, doch dit is bykans onvcrmydelyk.

Dc Leezer zal dit Werk met veel nut kunnen gebruiken. Het is zvnc zaak, na cene onpartydige en rtaauwkeurige Leezing, te oordeelen, over de handelwyze der nabuurige Mogendheden jegens onzen Staat, in dit en vroegere tydperken.

Verzameling van Placaaten , Refolutlen en andere Au~ thèrttyke Stukken, enz. betrekking hebbende tot de gewigtige gebeurtenisfen, in de maand September 1787, en vervolgeus , in het Gemecnebest der Vereenigde Nederlanden voorgevallen. II, III en Wde Deel. Te Campen-, ter Drukkcrye van J. A. de Chalmot, 1788. in gr. 8w.

TVTa het gecne wy in een voorig Stukje (*), van het i-^ Eerfte JJed deezer Verzamelinge gezegd hebben, zal het niet noodig zyn van deeze Deelen iets meer te zeggen , dan dat het Werk op denzelfden voet vervolgd wordt, waarop men het begonnen heeft, en, in vervolg van tyd , wanneer de gemoederen meer bedaard zullen weezen, van groote nuttigheid kan zyn.

C') Zie dit Deel, bladz. 349.