is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4<ja het land ,

Het Land, in Brieven. Met PlSaten. - Te Amftcrdanl $ by J. Allart, 1788* In gr. 8vö. 336 bladz.

/^een min bevoegd Beoordeelaar eens Werks van dieri 'Lr aart als deeze Brieven, eenvoudig hei Land getytcld, dan , de kundige t en by allen , wegens zynen goeden fmaak, bevallige Dichtkunst, en braaf Dart, bekende Afnhemfché Kerkleeraar a. van den berg, levert ons.in eenen Opdragtsbrieve , aail margariet * J'aronesfe van Eifeii, Geboren Baronnesfe vau Haeflen, een kenfehets Van de onbekende Schryffter, cn ccn verflag van deezen haaren Eerfteling.

Daar zyne opgave van de eerfte belangryk is voor den Leezer, en zyn Voordragt van het tweede, over 't algemeen, met ons oordeel deswegen ftrookt , kunnen wy niets beters doen, dan hoofdzaalflyk het ccn cn ander overneemen.

„ Het Boekje," zegt zyn Eerwaarde, ,,is gelchrcevcn door eene jonge, onder de Schryvers nog geheel onbekende , Juffer, van welke ik vastftel, dat zy zich welhaast met «rootcn lof, in ons Vaderland, zal bekend maaken. Zy bezit een zeer fterk geheugen, ccn zeer vlug verftand, een zeer leevendig Vernuft4 een zeer fynen en-zuiveren fmaak. Zy heeft" het grootfle gedeelte van haar leven op het Land doorgebragt, cn (ie ftilte, die zy daar geniet, met zeer veel yver hefteed, in het befchaavcn van haaren seest, cn in het verzamelen van noodzaakelyke, nuttige cn aangenaamc kundigheden, en dat zy in deeze onderneeming zeer gelukkig geflaagd is , zal aan het kundig publyk eerlang uit dit haar opftel overbodig blyken.

„ Het ftaat mv niet vry haaren Naam te melden, zy wil'voor als noch onbekend blyven, en afwachten, of onze Landgcnooten in dé vruchten van haaren geest eenig o-cnoegen vinden. Zoo zy dat geluk niet heeft, dan ligt zy de pen neder, en Gy zult mogelyk nooit weer van haar hooren. •

, Wat haar Opftel bctreffe; het beftaat m eene reeks van Brieven, tusfchen verdichte perfoonen gcwisfcld. Zy befchryft in dezelve dc fchoonheden der natuur, in alle de Taarfaizoenen op het Land, en zulke andere Voorwerken als zv best, uit hoofde van haar Landverblyf, of andere perfoonlyke omftandigheden, heeft kunnen waarneemen. Dit doet zy overeenkomftig met haar natuurlyk

ka-