Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j$# J. D. MICHAeLIS , INLEIDING TOT HET O. VERBOND.

Zonderling ! jon word gewezen , niet tot zelfsbcprocving, niet tot een ootmoedig gebed voor God, om ontdekking vau bet geen, daar by zich in bezondigd heeft; maar tot Engelen, die hem misfehien deeze weldaad bewyzen zullen, byaldicn een onder hun zyn vriend is.

Ondertusfchcn komt 'er een Onweder, elihu hoort het van verre donderen , het nadert meer en meer ; hy befchryft de fchaterende donderdagen tot roem van Gods magt, zegt: boven de wolken is alles klaar en helder, en onder donkere nacht, maar dc wind zal dien opklaaren , (misfehien met opzigt op de tegenswoordige donkerheid , met welke Gods handclwyzc omtrent job bedekt is,) God is rechtvaardig , maar hy laat zich niet neder, om ftervelingen te antwoorden , alle Wysgeeren zien niets. En terwyl hy dit zege, fpreekt God zelf op eens uit het onwedcr. Deeze lost den knoop niet op, maar verwyt aan job alleen zyne ftoutheid, befchryft de werken der Natuur , en vraagt hem , of hy de Wereld kan regceren ? cn hem dit lecren wil? Of hy ook het ligtfle, het A, B, C der Natuur verftaat? Het welk, vergeleken met dc ingewikkelde Voorzienigheid Gods over de lotgevallen vnn zedelyke Schepzelen , over de uitdeeling van goed en kwaad , alleen eerfte beginzelen zyn !" Voorts vergeeft God, (gelyk dc Hoogleeraer vervolgens nog opmerkt,J jon , op zyne bede, de menigvuldige overyungen , maer verklaert dat jon in de hoofdzaek gelyk gehad heeft, cn zyne vrienden ongelyk; zy hadden dwaeslyk gefproken.

Proeve eener Gefchiedenis van het Arianirmus, door 7. a. starck. , Dr. der II. Schrift, Vorstlykcn ópperlwfprediker te Hesfendarmftadt , Confiftori aal-Raad' &c. &c. Eerfte Deel. Uitgegeven door p. van hfmkrt. Te Rotterdam, by A. Vis, 178*. In gr. octavo, 396 bladz.

Een ieder, die mncr dc minfte ervarenheid in dc Kerklyke en Waer-ekttykd Gefchiedenisfen bezit, weet, dat de Godgeleerde verfchillen , tusfchen 'Artes cn Alexander van Alexandric ontftaen , zo in liet Kerklyke als Waereldlyke , vele en verregaende gevolgen gehad hebben. Uit dien hoofde is ene byzondere nafpooring van het deswegens voorgevallen der oplettendheid wel waerdig; cn zulks heeft den Eerwaerden Starck genoopt, om

'er

Sluiten