is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

leevensbyzonderheden van jonas hanway. J$

ken van 't zelve vercierde hy met Scjiilderyen en Zinnebeelden, in een ftyl, hem byzonder eigen. Wanneer iemand hem vroeg over deeze zonderlinge verkiezing, antwoordde hy, ik bevond dat myne Landslieden, Hee-

ren en Dames, de kunst, van elkander genoeglyk te *' onderhouden, niet verftonden, dat welhaast het gel, fprek begon te verflauwen; de tusfchentyd van zamen J, te komen, en het zich fchikken aan de Speeltafels , „ bragt men door , in eene verveelende ftilte : want de ge„ fprekken hebben geen val, als de ziel 'er geen belang „ in ftélt. Om dit ledige in de zamenkomftcn weg te „ neemen, en voor te komen, dat de Kaarten de ziel

van myne Gasten niet geheel- innamen , heb ik hun „ voorwerpen onder 't ooge gebragt, zo aantrekkclyk als „ ik ze kon uitvinden, cn die niet wel befchouwd kun,, nen worden, zonder een gcnocgelyk en vervrolykend ,, gefprek te wegc te brengen, — en als dit miste , kon „ men dc Kaarten opvatten."

In den Jaare MDCCLXV, bevorderde deeze weldaadige Man eene Infchryving, voor de zodanigen, die by twee fchriklykc branden zeer veel gelcedcn hadden; de een te Montreal, in Qucbcc, dc ander, te Bridge '£mn , te

Barbados. De ongemakken en plaageryen, waar

aan de Jongens der Schoorftcenveegers bloot ftonden-, poogde hy, in den Jaare MDCCLXX1I, te vcrligtcn,

door voegelyke fchikkingen met hunne Baazen.

Wanneer, in den Jaare MDCCLXXVI, de Hceren der Admiraliteit last gaven, om een der Commisfarisfen van de Leeftocht na Hamburg te zenden, om aldaar te handelen, over het verzorgen van de Leevensmiddelcn der Troepen in America, nam de Heer hanway dit werk op zich, cn volvoerde het, fchoon nu vier en zestig jaaren bereikt hebbende, met de wakkerheid eens Mans in 't best zyns leevens.

De Heer hanway deedt het zyne, tot oprigtmg van een nieuw Hospitaal, in 't oosteinde van de Stad, en van een Zeefchool te Chelfea. Een Huis tot het eerfte werd ■ daadlyk aanvaard, in Prescot Street Goodmans Fields, doch, de infehryvingen binnen weinig jaaren afneemende, werd het plan ter zyde gelegd; en eenige ongelukkig ontftaane Verdeeldheden onder de Beftuurders der Zeefchool, verydeldcn geheel den voortgang.

Toen, met den Jaare MDCCLXXXIII, zyne gezondheid zigtbaar afnam, bedankte hy voor dc post van Commisfa-

ris