is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OVER HET DIERTJE JERBO* !3f

zeer uit, en heeft eene wyde opening. De Manc¬

hetjes zyn eenigzins kleinder dan de Wyfjes, doch dit verfchil is van weinig beduidenis; de kleur van de huid der Mannetjes is ook meer donker. De balletjes vertoonen zich niet buitenwaards. De roede, in den gewoonen ftaat, is Verborgen ui een vry dikke fcheede, doch is, gefpamlen, vry groot ; de opening van het hoofd der roede wordt gevormd door twee kraakbeenige kitingen. De voorhuid heeft in het bovenfte gedeelte twee kleine kraakbeenige haakjes , die, zich voorwaards krommende , byna. den kant des voorhuids bereiken: deeze haakjes, vry groot by derzelver inplanting, loopen in een punt uit, boven 't welk een klein geel knopje komt, niet ongelyk aan de .Stampertjes, in eenige Bloemen. De geheele voorhuid is, daarenboven, bezet met kleine witte kraakbeenige fnmtjes, na den wortel der roede gekeerd. Ingevolge van dit zonderling maakzel, is 'er alle reden, om te gelooven, dat de paaring deezer Dieren, even als die der Katten, haare fmertlyke oogenblikken hebbe, ja , dat zelfs het hqofd der roede, in dc fcheede gekiemd, 'er niet, dan naa zekeren tyd, kan uitgehaald worden, gelyk by de Honden. De leden, ter paaringe gefchikt, zo kloek in evenredigheid met de geftalte der Jerbos, geeft allen grond van vermoeden, dat ze zeer paarziek zyn. Derzelver vrugtbaarheid blykt : want zy komen zeer veelvuldig voor in Arabie, in Syrië, in Egypte, en Barbaryen. 't Is waarfchynlyk, dat in het Noorden die paardrift verzwakt. Ik gis zelfs, dat zy in die wereldftreeken, gcduurende het ftrengfte van het Winterfaizoen, ïlaapen, en dus veel min fterk vermenigvuldigen dan in de Zuidelyke Gewesten.

Het onderzoek der Inwendige Deelen heeft my niets zonderlings opgeleverd; alleen heeft het gediend, om my te verzekeren van eene byzonderheid, waar van ik bykans reeds verzekerd was1, door het waarneemen der Leevens wyze : naamlyk, dat de Jerbos niet herkauwen, gelyk de Geleerden overhelden, om te gelooven (i), de zaak is uitgemaakt, de Jerbos hebben maar ééne Maag.

De Jerbos onthouden zich doorgaans in JVcder-Egypte, bovenal in Balfire, of het Westlykfte gedeelte. De naam

Van

Cf) Zié les Tablettes inflruetives des Voyagsurs, qne le Roi de Dannemark' a envoye en Oriënt, par M. MiCHAELis, Quazft. 92. III. DEEL. MENGELW. NO. 4. L