Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MENGELWERK,

TOTFRAAYE LETTEREN, KONSTEN EN WEETENSCHAPPEN, BETKKKKELYK.

PROEVE OVER DE VERBLOEMDE EN OVERDRAGTLYKE SPREEKWVZEN IN DE HEILIGE SCHRIFT»

Door den Heer w. ludlam , Rector van Cockfield, in Suffolk.

Quis Hiftoria EcclefiaUics peritus negaverit plura Dogmata turn demum fub forma , quam nunc habent in Re lig io* nesn introducta fuisfe , cum ingenium humanum quatdam Sacrte Scripturte. loca immodesta & licentiofa curivfitate rimari cxpit, cumque detcrminare aufi funt homincs qua Christo 6? Apostolis generaliter tantum & obfcure enunciare vifum est ¥ —— Quis negaverit, qucedam Saera Scripturm loca, in quibus manifesta est figurata tropica dictio , proprio fcnfu accepta , incondltum dogma fuppeditasfe ?

j. CH. SCHWAB, Verhandel, van het S:olpiaanfcht Legaat, 1786. p. 9.

TVTanneer de Heilige Schrift over de dingen, tot GÓD W en eene andere Wereld betrekkelyk, fpreekt, be* dient dezelve zich zeer veelvuldig van Verbloemde Spteekwyzen en Zinnebeelden. In veele gevallen (*) kan ons geen Letterlyk berigt gegeeven worden. De Menfehen hebben, in den tegenwoordigen Staat, geene denkbeelden , noch kunnen ze hebben , welke byzonder eigen zyn aan eenen anderen Staat; geene woorden kunnen zodanige denkbeelden mededeelen. Toen de Heilige paulus in 't Paradys was opgetoogen, hoorde hy onuitfpreekelyke

woorden, woorden, die het hem onmogelyk waren

uit

(*) Wy zeggen in veele gevallen: want in zornmige zouden Wy een Letterlyk Verflag kunnen hebben. Was ons, by voorbeeld , den bepaalden Tyd des Jongden Oordeeldags vermeld *, wy zouden het kunnen verdaan ; doch deeze gevallen Zyn Zeldzaam.

III. DEEL. MENGELW. NO. 8. Y

Sluiten