is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

374 aandoenlyke geschiedenis, van vader mcholas.

bezefs genoeg om te verzoeken, dat hy alleen by my mogte gelaaten worden. Het leedt eenigen tyd eer hy my herkende: toen hy het deedt, met veel fchriks op zyn gelaad, verhaalde hy my, naa veel marrens, op myn aandrang, het fchriklyk gevolg myner misdryven.

Myne Vrouw cn Kind waren niet meer. De fchok, die myn brief gegeeven hadt, was haar te fterk; Koorts, Ylhoofdighcid en Dood volgden. Het Kind ftierf korten tyd naa haar. In eene vlaag van kennis, weinig tyds voor haar dood, verzogt zy haaren Vriend by haar bedde ; gaf hem het vervaardigd Schilderytje over, en beval hem, met haaien laatfleu adem, dit Stukje, indien hy my ooit aantrof, over te leveren, met de verzekering, dat zy my alles ten vollen vergeeven hadt. —— Hy ftelde het my ter hand.

• Ik weet niet hoe 't my mogelyk was dat oogenblik te over-

lecven. Misfchien moet zulks loegefchrccven worden aan myne zeer verzwakte gefteltenisie. Myn hart was te zwak om te barften; en eene ongevoeligheid voor dc rampen, die my troffen, vermeesterde mynen geest.

Door de befchikking van dien eerwnardigen Min, die my eens van den dood verloste, kreeg ik hier een woonllede, waar ik altoos, uitgenomen eene hartbreekende reize na de plek gronds, waar myne emilia en myn Zoontje 'ocgraaven liggen, zints dien tyd, my onthieldt. Myne Gefchiedenis is mynen Klooster¬

broederen onbekend. Zy verwonderen zich over de geftrengheid der leevenswyze, waar door ik boete tragt te doen voor myne

overtreedingen. Dan, de Hemel kan door boetedoeningen

alleen niet bevredigd worden. Ik tragt, door werken van Liefde en Goeddaadigheid, myn aanweezen in 't oog der Godheid niet

haatlyk te maaken. Dank zy gode ! Ik heb de Vertroosting,

welke ik wenschte, verkreegen. Eene ftraül van genade verfpreidt zich over myne afneemende dagen. De Droomgezigten op dccze harde legerftede krygen iets troostryks. Jn den jongstverloopen nagt zag my emilia lachend aan ; deeze kleine Cherub was by haar! . . .

Dc (tem van Vader ntcholas bezweek. — Hy bezag het Sc.hilderftukje, en hief de oogen beurtlings ten Hemel ; een zagte gloed verfde zyne bleeke handen. Jk ftond verbaasd op dit gezigt. De Vesperklok luidde; hy vatte myn hand — Ik kuschte de zyne; myne traanen droopen 'er op neder. Hy fprak: „MynZoon, „ voor een hart, met die gevoelens als het uwe vervuld, zal de „ herdenking myner Gelcbiedenisfe niet onaangenaam weezen. „ Indien de Wereld u aanlokt; indien de Ondeugd u met vcr,-. maaken tragt te verftrikken, denk dan om Vader mcholas, — ii wees Deugdzaam en Gelukkig!