Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

412 BERIGT , VAN DE VERSPREIDING

Naardemaal de toebereidzelen voor den dood meestal geregeld worden naar de Godsdienst-begrippen, zo derft een Gipfie , die niets weet of gelooft van de onfterflykheid der Ziele , van Belooningen of Straffen na dit leeven, doorgaans gelyk een Beest: onkundig van zichzelven , onkundig Van zynen Schepper , en geheel onbekwaam om eenig begrip van eene hoogere beftemming te vormen.

Op het oogenblik dat iemand fterft, vangt het weenen, kermen , rouwklaagen , en het uitrukken van het hair, aan , dit doet de Vrouw over haar Man , de Kinderen

over hunne Ouders. Ouders, die hunne Kinderen

verliezen, vertoonen zich ontroostbaar. Weinig kan men van hunne Begraafenisfen zeggen, dan dat, te dier gelegenheid, het geklag en geween verdubbeld, en zeer geweldig wordt. Wanneer de Aanvoerder van een Horde fterft, gaan de dingen met meer fiaatlykheids toe. Zyn eigen Volk draagt hem, met grooten eerbied, ten grave, als dan fchynt ieder aandagt en ernst , fchoon zy ten zelfden tyde zich aanllellen dat het by anderen gelach moet verwekken.

Zo gaat. het toe, als een Gipfie een natuurlyken dood fterft. Dan , dikwyls gebeurt het, dat hy het leeven op eene geweldige wyze verliest , niet door eigen toedoen: want zelfmoord , of het ombrengen van Kinderen , zyn by hun ongehoorde zaaken. Geen Gipfie maakt ooit een einde aan zyn eigen leeven uit verdriet, angst of wanhoop ; hy is zo zeer op 't leeven gefteld , dat eene tot dat uiterfte dryvende verlegenheid of wanhoop hem niet bekruipe. Zelfs, in de grootfte ongelegenheden, is hy niet laaggeestig , altoos blyde , fterft hy niet voor dat hy den dood onmogelyk kan ontwyken : deeze ontmoet hy dikwyls aan de galg, wanneer de uitgang menigmaal vergezeld gaat van zeldzaame en belachlyke omftandigheden. Een Gipfie , die gehangen ftondt te worden , verzogt, als een byzonder gunstbetoon, dat men hem niet met het aangezigt na den weg toe mogt hangen; zeggende, „dat veelen zyner Kennisfen dien weg voor„ by gingen, en dat hy het zich zou fchaamen, dat zy ,, hem aan de galg zagen hangen." Op een anderen tyd bragten de Vrienden.van eenen, die ter Straffe uitgeleid werd , als zy uit de gefprekken en de houding bemerkten , hoe ongaarne hy na de galg ging . by de Regters het volgende vreemde verzoek in. „ Heeren, wy -bid*

„ den

Sluiten