Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DÉR GIPSIES.

den u , dwing een Mensch niet tot een ding , Wanr „ toe gy ziet dat hy geene genegenheid altoos heeft'"

i Dergelyke belachlyke tooneelen ziet men veel tyds

by de Strafoefeningen, aan de Gipfies volvoerd: zy ftrekken ten blyke van de verregaande bedagtlooshciti deezes Volks.

(ft Vervolg en Slot in een volgend Stukje.')

de jaloersheid.

(Naar het Hoogduitsch van s. gesner.)

T")e Jaloersheid is een der flerkfle hartstogten ; zy is de vergiftigfte der flangen , welken de FurïéV in onzen boezem

werpen ; dit ondervond Alexis ; hy beminde Dufne en

Dafne beminde hem; beiden konden ze roemen op fehoonheid, hy was manlyk bruin, zy blank, en onfchuldig ee-

]yk de Lelie , als zy in den morgenflor.d ontluikt. . Zy

hadden eikanderen eene eeuwige liefde gezwooren'; Venus en I de Mingoden fcheenen hen met onrclbaare gunften te beweldaa-

' digen. De Vader van Alexis was van eene zwaare krark

heid gelukkiglyk herfteld. Myn Zoon ! fprak. hy , ik heb eene gelofte gedaan , om den God der gezondheid zes fchaapen te

offeren : gaa heen , en breng deeze fehaapen tot zvnen

Tempel. Twee lange dagreizen was deeze Godstempel verre-

. onder het Horten van veele traanen nam hy affcheid vaiï

zyn Meisje; even als of hy eene lange reis ter zee te doen had

en treurend dreef hy zyne fchaapen voor zich heen; z;Ch

van zyn Meisje verwyderende,zuchtte hy, gelyk de Tortel zucht den ganfehen weg langs. Hy ging door de fchoonfte velden' en zag ze met; de fchoonfte gezichten deeden zich voor zyné oogen op, en hy gevoelde hunne fehoonheid niet; hy zat* alleen zyn Meisje ; hy zag haar in haare hut; hy zag haar by"de wa terbeekjes in defebaduw; hy hoorde haar zynen naam noemen

en zuchtte, zo ging hy achter zyne fchaapen voort ver''

drietig , dat zy niet fnel waren , gelyk de- Rheeën; eindelyk

echter, kwam hy by den Tempel Het offer was gebrasrr'

geflagt, en de Liefde geeft hem vleugels, om op het

fpoedigst huiswaarts te keeren. In een bosch, 't welk

hy doorloopt, heeft hy het ongeluk van door een' fcherpen doom diep in zynen voet geftooken te worden ; en de pyn verdunt

hem naauwlyks na eene naastgelegen hut te kruipen, een

goedhartig Paar nam hem in, en omleidde zyne wonde met 4 hee-

Sluiten