Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEDELYKE BEDENKINGEN.

41?

in dien van eenen anderen wil bewegen, of geheel buiten zynen kring poogt te'fpringcu, die word belagchelyk in het oog van al

de waereld. Een gemaakt mensch is by een ieder tot een

walg, of tot ecu fpot. Die wat korzelig van hoofd is zal

een ver.Waandeh, een gemaakten pedant, zomtyds met een ecnvouwig en alierverftaanbaarst woord zeggen : dat hy een oorfpronkelyke gek is ; terwyl een Spotter hem, door eene fpotachtige vleijery, tot een belagchelyk voorwerp fielt; en hem , voor eenigen

tyd, tot een voorwerp van vermaak en divertecring houd. —

En, waarlyk, de pedanter'v , de gemaaktheid , kan niet vallen in een recht beminrielyk man, ais zynde geheel onbegaanbaar met zulk een karakter. Het is met de gemaaktheid in den mensch even eens gelegen als met de fchriften dier lieden, die door een hooggezwoilen flyl van de natuur af wyken; welke, om te behagen, flegts juistheid en eenvouwigheid vordert. --—

Een deugdzaam, God;dienftig, Vryheid- en Vaderland-minnend

Man heeft regt om onze achting te vorderen. Maar

een ondeugend mensch, zonder grondbeginzels van Godsdienst, die noch liefde voor zyn Vaderland , noch liefde voor de Vryheid heeft, is eene fchandvlek der Natie.

Men vind èlders, dat een voornaam Wysgeer, die, over de leiding en onderwyzing van jonge Vorften handelde, van oordeel is, dat men, om dezelve tot deugdzame en brave Beflierders van hun volk te maken, hen met woorden en redenen zo zagt als zyde moet overtuigen, of tragten te oVertuigen. van hunnen onvermydelyken pligt. Dan deze zagte woorden, fchoon zy anders ook met een goed oogmerk mogten gebruikt zyn, zouden wel eens eene laffe vleitaal in zich kunnen bevatten , wanneer zy, even als een heilzaam geneesmiddel in de onkundige handen eenes onbedreven Geneesheers, ten nadeele werken , in ftede van iets heilzaams te wege te brengen.

De Vleitaal toch, zo gemeen aan de vorftelykc Hoven, is het vcrderfelykfte Zaad, dat men in 's menfehen hart Zaaijèn kan; want opwasfende zyn de vrugten daarvan Hoogmoed en Dwin. gelandy. — En een land, waarin deeze twee ondeugden de heerfchende gebreken zyn van hun, die den teugel der Regering in

handen hebben, is ten hoogfte te beklagen! Jammer-

lyk ongelukkig en beklagenswaardig zyn de Ingezetenen, die de wrange vrugten der drukkende dwingelandy van hunne beflierders moeten (maken; die aan de knellende ketenen van flaver-

ny worden omgevoerd. Dit is bovenal ondragelyk voor

hun, die met geen (laaffche ketens om den hals zyn ter wereld gekomen ; maar de onfenatbare waarde der Vryheid kennen.

■ Zou men, derhalven, uit deze betreurenswaardige tiit-

komften, welke die zagte zyde woorden veelal tot een gevolg kunnen, cn waarlyk zeer dikwils hebben, niet mogen afleiden, «lat het oneindig beter en voordeeliger zou zyn , zich , in het

raad-

Sluiten