Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarneemingen. *S

minst noodig hebbe, aan dezelve eenig land tot een vast

punt te geeven, om 'er zich aan te hechten? -Men

neeme hier by nog in aanmerking, dat de vorst in de Noordfche landen fomtyds zo ftreng begint, dat al het water 1'poedig tot eene foort van deeg of pap ltolt, en op eenmaal bevriest (*> In de luchtllreek by den Zuidpool doet de koude , waarfchynlyk , dezelfde uitwerking, daar buitendien het Zuidlyk halfrond , op dezelfde graaden van breedte, buiten, tvvyfel kouder is dan het Noord-

lyke." _ ,«

Maar tegen dit laatfte komt de Heer de buffon op (t), oordeelende, dat de Zeelieden zich zulks alleen verbeelden , om dat zy daar het ys, verder van den pool af, ontmoet hebben, het welk nogtans misfchien aan deeze of geene byzondere oorzaaken moet worden toegefchreeven. Dan dit denkbeeld wederlegt de Heer Fórjlor ten bondigftcn. , ,.

„ Wanneer men, (vervolgt hy,) de weerkundige waarneemingen op de Falklands Eilanden , onder den Z. B. (§), met die vergelykt, welke in verfcheidene deelcn van Europa, onder dezelfde (maar Noordlyke) pools hoogte gemaakt zyn, zal eik onpartydtg Leezer moeten toe (temmen, dat de warmte in het Zuidlyk halfrond werkelyk geringer is, dan onder dezelfde graaden in het Noordlyke. De bergen van het Vuurland, 'het Staatenland, het Eiland Zuid-Georgicn en het Zandwch-eiland, tusfchen den 54 en 59* Z. B. die in den Zomer zelfs altoos met fneeuw en ys bedekt zyn, geeven daarvan een verder bewys , en laaten, ten opzichte van deeze merkwaardige byzonderheid,in de natuuayke gefchiedenis van den Aardbol, geen twyfel over.

De oorzaak van dit groot onderfcheid moet , zyns oordeels, in de afweezenheid van een groot Land in het Zuiden gezogt worden. Om den Noordpool van dent°°

die dikwyls verfcheidene ellen hoog valt, en, door den regen, ontdooit, op het nieuw bevriest, en geduurig vaster wordt, veel toe, om de ysbergen op het laatst tot eene ongelooflyJce hoogte te doen klimmen."

(*) Reize van gwelin (den Ouden) na Siberlen.

(t) Hut. Nat. T. 1. p- 312.

(§) A*~ Collettim af Vnyages chiefiq in thi Southern Atlantici Ocean, by a. dalrymple.

B 4

Sluiten