is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Il6 " DE LA TUDE

Gayonnet , vervolgens mcrkelyk verzagt werd. Ter dier gelegenheid kreeg hy inzonderheid verlof, om, wel bewaakt wordende , dagelyks twee uuren in de open lugt te mogen wandelen ; en van deeze vryheid bediende hy zig, om andermaal zyne gevangenis te ontvlugten. Dan het leed geen maand , of hy vond zig op nieuw in een affchuwelyken Kerker zyner gevangenisfe geworpen; en, na verloop van ongeveer een half jaar , kreeg hy eerst hoop op verlosfing, met den dood van Koning Lor/cwyk den XV., in 't jaar 1774, toen hj, buiten eenige geringe tusfchenpcozingen, reeds 25 jaaren in de Bastille had gezeten. In 't jaar 1777 verkreeg hy eindelyk zyn ontllag, cn werd ook daadelyk op vrye voeten gefteld; maar de wraakzugt zyner Vyanden, (vreezeude, vermocdelyk, dat hy hunne Urafwaardige ongeregtigheden vervolgens ïtan den dag zoude brengen,) bewerkte , na weinig tyds , dat hy weder gevangen en in één der akeligfte kerkers geplaatst werd. Zyn lot bleef het zelfde, tot op de geboorte van den Dauphin, in 't jaar 17S1, toen hy, pit zyn onderaardfehen Kerker verlost, eene betere verblyfplaats kreeg ; blyvende in dezelve egter op water en, brood gevangen zitten. Van dien tyd af fcheen zyne zaak een gunftiger keer te neemen, dan dit vooruitzigt werd wel dra verydeld , doordien zyne Vyanden de gehoopte verlosfing ten kragtigfte dwarsboomden. ■—— Dus verre loopt het verhaal van den Heer de la Tude zeiven, dat eene reeks van ellende , de uitwerkzelen eener verregaande wraakzugt, behelst.

Aan dit verhaal is gehegt een Uittrekzel eener Memorie, van den Heer de Comeyras, ter loslaatinge van den gevangenen ; en voorts een berigt van de edelmoedige poogingen van Madame le Gros, uit een zuiver mcdelyden, zonder eenige andere inzigten, ter reddinge van den ongelukkigen, die in zo verre gellaagd zyn, dat hy eindelyk , in 't jaar 1784 , zyne vryheid, en 400 Livres, (of ruim 180 Guldens Hollandsch ,) jaarlyksch inkomen verkreegc. De verregaande wraakzugt, die den lieer dc la Tude , in zyne gevangenis , aan de jammerlykfte onheilen bloot ftelde , klimt in deeze Gefchiedenis tot een zeer hoogen trap; en, aan de andere zyde, verleent ons het gedrag van Madame le Gros , met toefternminge van haaren Egtgenoot, een voorbeeld van de verhevcnite edelmoedigheid. Zy heeft zig , niettegenftaande veelvuldige te leurftellingen" en dwarsboomingen , geene moeite ontzien j