Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EVANGELISCHE LEERREDENEN.

355

..geven , en befluit dan voorts zyne Leereden in dezervoege.

Alle deeze betrachtingen, dierbaar fte vrienden, kunnen u nu overtuigen , dat wel het. zinlijke en gezellige 'genoegen in zich zelf niet onrechtmaatig zij, maar dat elk naauwgezet Christen de gegrondfte reden hebbe , om het met veel behoedzaamheid te zoeken, en met even zoo groote maatiging tö-genieten. Mogt gij toch beide immer beter leeren ! Hoe, veel vrolijke ftonden kondet gij meer hebben , wanneer gij elke rechtmaatige aanleiding tot vreugd wist te gebruiken, daarentegen meemge oogfchijnlijke gelegenheid tot uitfpatting in de vrolijkheid, te ontwijken! En hoe veel ligter zoudt gij dit in vervulling brengen,en te gelijk aan den anderen kant,alle rampfpoedige toevallen verdraagen , (welken gij buiten dien met altons ontgaan kunt,) wanneer de aardfche;vreugde doorgaans niet het voornaamlle doel uwer poogingen ware ! o Leert toch bij tijcis de verhevener vreugde van den Geest, van de deugd , en van een goed geweeten kennen en fchatten. Handelt altoos met een reedlijk hart omtrent God, omtrent den naasten, en omtrent u zelfs. Geniet, met zulk eene gezindheid , deonfchuldigc vreugden van dit leeven voor u alleen , en in gemeenfehap met anderen. Dankt uwen hoogden Weldoener met vrolijke harten , voor iederen vrolijk uur , dat hij li vergunt. Maar vergeet nooit, dat 'er nog eene betere wecreld is, jn welke reiner duurzaamcr vreugden op ons wachten , ten dat wij ook tot dit oogmerk op aarde leeven, om ons ■ tot het genot van dezelven voor te bereiden."

Wrymrhandeïïogifn, van het Genootfchap tot Virdeeaig-ng I van den Chrisilyken Godsdienst, opgericht in's liagc, I voor het Jaar MDCCLXXXVII. Z'jnde de tweede en der. I de Verhandeling. In 's Hage, le Amjlerdam en te Haar* ' lem . 'by J. du Mee en Zoon , J. Allart, en C. van der Aa. 1788. In gr. Svo. 385 bl.

Het Uaagfche Genootfchap tot Verdeediging van den Chrisilyken Godsdienst, tegen deszelfs hedendaagfehe Beftrvderen , badt , onder de Prysvraagen , hl den Jaare MDCCLXXXVI, dit Voordel aangekondigd : Naardien de hedendaagfehe Beflryders voor hen, die onder de Godlyke Openbaaring leeven, wel de beoefening der ZcdeplichBb 5 ten,

Sluiten