is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN TEYLER'S GODGELEERD GENOOTSCHAP. 445

aanzien gekreegen hebben. Dan zou waare en onvervalschte Godsvrugt , in plaats van Onverfchilligheid, Geestdryvery of beuzelagtig Bygeloof, die hier of elders de vlag voeren, meerder gezags en fterker invloed op de gemoederen der menfehen verkreegen hebben, dan zy nu, helaas ! heeft. Zie eens hoe' andere kunften en weetenfchappen , die ten cieraad en geluk van het menschlyk leeven {trekken , zonder flag of floot , (om zo te fpreeken ,) toegenomen zyn , door het verkenen eener algemeene vryheid, die niet alleen geen pyn of banden, maar zelfs geen laster of fchelden , te dugten heeft. En zou dan de Godsdienst , de nuttigfte en verhevenfte van alle kunften of weetenfchappen , in welken zich het menschlyk verftand oeffenen kan , van dat recht en die eer alleen beroofd worden ? Zou de Godsdienst , die het geheele menschlyk geflagte by deszelfs vryheid handhaaft; zou die zelve , zeg ik , in flaaffche boeijen gekluisterd worden ? Dit zeker behoorde geenszins te geichieden! Men heeft derhalven ter voortzettingc en uitbreidmge der waarheid vooral zorge te draagen, dat een vry onderzoek en nauwkeurige navorfching niet alleen niet verhinderd, maar alleszins begnnftigd, en beftendig onderhouden worde."

Zedekundige Verhandeling over de waare Troostgronden, by treffende Sterfgevallen. Door n. w. buddingh. Te ■Utrecht by G. van den Brink Jansz. 1789. In gr. octavo 75 bladz.

Toen de Heer Buddingh ons, voor enige jaren, in gefchrift ter hand ftelde, eene Verhandeling onder het bovenftaende Opfchrift, hebben wy dezelve met zo veel eenoc°-en doorbladerd, dat wy niet twyfelden van aen dat Stukje ene plaets in ons Mengelwerk te geven (*). Thans ziet 'dezelve meer uitgewerkt het licht j en de geachte Schryver toont, in deze vernieuwde uitgave , dat zyne nadere opmerkingen over dit onderwerp niet nutloos geweest zyn , maer wezenlyk gediend hebben , om zyne Verhandeling , zo ten aenzien van de fchikking als de uitvoering , te befchaven ; des men te over reden hebbe,

om zynen hcrhaelden arbeid goed te keuren. Hy

ver-

(f)ZkJlgem, Vrlerl. Letteroef. VI, D. 2de St. bl. 191. 515.