is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe algemeene vaderlandsche letter-oefeningen, waar in de boeken en schriften, die dagelyks [...] uitkomen, oordeelkundig [...] verhandeld worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TROOSTGRONDEN.

44?

fpoed,acn tegenfpoed gedachtig, zich foortgelyke kundigheden by tyds overtuigend eigen maekte ; hier door zou

hy niet ongevoelig worden voor rampen dat eischt

de Godsdienst niet! maer hy zou zich, onder de

Godlyke hulp, bewaren voor ene troostloosheid, die ligtlyk tot murmurering en wanhoop overflaet : en hier toe kan ook deze Verhandeling een by uitftek dienftig middel wezen. Hy , die zich , in zynen ftaet van geluk, dus fterk maekt tot het tegenftand bieden aen een droevig lot , zal , wanneer 't hem treft , best in ftaet zyn, om die grootmoedige gcfteldheid te bezitten , in welke onze Schryver, by *t afloopen dezer Verhandelinge, den Christen aldus doet voorkomen.

„ Altoos eindigt de Christen in God ! Zyne belydenis is, geftadig te erkennen het recht en de macht van God als' Opperregeefer ! En dit doét hem met gerustftelling afzien , van zyne vuurigfte wenfehen en begeerten , en die onderfchikken aan Gods wil. 't Is waar, hy gevoelt

foms niet fpoedig tydelyke redding, • hy blyft dik-

wils lang met hakkelende armoede , door een ontydigeu dood van zynen onderfteunder veroorzaakt, geprangd,

, hy beidt menigmaal den Heere in zyne fterkte, en

verwacht zyne fmlpe, maar die komt niet. Dit is zeker voor den aardschgezinden mensch niet troostlyk , en hy vindt zich geraden zyn hart van God los te maaken: maar de Christen-, die overtuigd is , hoe veelvuldig wy in onze wenfehen , verkiezingen en gebeden mistasten, die fchaamt en vernedert zich voor God , over de ongepastheid zyner begeerte , cn laat alles geheel aan Hem

over. Blyft" zyn leven verzelt van tegenfpoed en

ramp , ook dezen gelooft hy zyn hem nuttig , en bevorderlyk tot zyne zaligheid. En zie daar! dit is des Christens groote en zekere verwachting! Erdaagd, voor hem, een blyde morgen der eeuwigheid aan ! Er ryst eenmaal een helder licht, in den thans donkeren nacht van verband tusfchen tydelyke rampen, en behendig heil! ■

Dan, welk eene eer voor nietige ftervelingen! ■ dan

zal de Christen zyne duisterheid opgehelderd , en zyne twyfelingen weggenomen zhn ! Dan zal het onderwys des- hemels hem ftof tot verheerlyking en aanbidding van Gods ondoorgrondelyke wysheid opleveren !

„ Wyk dan, zegt de Christen, fnood ongeloof met uwe waanwyze bedilling! En gy, myne ziel, door de hoope op de eeuwige zaligheid opgebeurd, wapen u met ftand-

vas-